Home

Algemeen

Samenvatting

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2021, worden er bij de doelen geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Wel worden er een aantal tekortwaarschuwingen afgegeven en wordt er één vooraankondiging gedaan. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.

Het totaal van de aanvullende uitgaven of lagere inkomsten ten opzichte van de Begroting bedraagt € 5,70 miljoen in deze Berap. Het totaal van de aanvullende inkomsten of lagere uitgaven ten opzichte van de Begroting bedraagt € 1,97 miljoen in deze Berap. Per saldo resulteert de Berap in een nadelig resultaat van € 3,73 miljoen. Hieronder zijn de grootste mutaties opgenomen.

Aanvullende uitgaven / lagere inkomsten
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 • Resterende bezuiniging Sport

126.000

 • Extra middelen passende jeugdhulp

3.000.000

 • Formatie uitbreiding inkomensondersteuning/bijstandsverlening

358.000

 • Stopzetting wettelijk traject schulddienstverlening

114.000

 • Afronding omgevingsvisie

200.000

 • Winterschade aan asfaltverhardingen

300.000

 • Aanpak eikenprocessierups

230.000

 • Versterking strategisch management

300.000

 • Premie brandverzekering

127.000

Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 • Voordeel uit project- en reservedoorlichting

463.000

 • Lagere kapitaallasten

762.000

 • Lagere rentelasten

 228.000

 • Hogere OZB opbrengsten

 516.000

In de uitvoering van het bestaande beleid zien we diverse mee- en tegenvallers.
De grootste meevallers betreffen een hogere OZB opbrengst als gevolg van doorwerking voordeel 2020 naar 2021 en hogere WOZ waarden, lagere rentelasten en lagere kapitaallasten vanwege vertraging van investeringen. De belangrijkste tegenvaller is de hogere premie brandverzekering gemeentelijke panden.
De structurele doorwerking van de hogere OZB opbrengst en de hogere premie brandverzekering is in de Perspectiefnota 2022 - 2025 opgenomen. Daarnaast worden er 4 kredieten aangevraagd waarvan de structurele lasten pas in de komende jaren een beroep doen op de Algemene middelen. Het betreft hier de volgende kredieten: vervanging slagbomen parkeren, aanvullend voorbereidingskrediet Stilohal, brandveiligheid schouwburg Odeon en restauratie attiek Drostenhuis.

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2021-1”. Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel van de Berap 2021-1 vindt u hier. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50