Financiën

Financieel overzicht Berap 2021-1

Financieel overzicht Berap 2021-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 2021 

2022

2023

2024

2025

1.1.3

Zwolle; dementievriendelijke gemeente

            40.000

1.2.3

BTW op exploitatiesubsidie Het Anker

            82.586

1.2.3

 - Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk

           -82.586

1.2.3

Bezuiniging Sport

          126.000

Subtotaal programma 1. Samenleving

          166.000

              -  

              -  

              -  

              -  

2.1.1

Goede dagen perspectief

          127.000

2.1.3

 - Dekking vanuit budget dagbesteding

         -127.000

2.2.1

Werkbedrijf regio Zwolle; uitgaven

          259.000

   259.000

   259.000

   259.000

   259.000

2.2.1

 - Dekking bijdrage Regiogemeenten en gemeente Zwolle

         -259.000

 -259.000

 -259.000

 -259.000

 -259.000

2.2.1

Evaluatie opdracht en toekomstscenario's Tiem

            50.000

2.2.1

 - Dekking uit risicoreserve WEZO

           -50.000

2.3.1

Hervormingsagende; beleidsadviseur jeugd

            48.000

     48.500

2.3.2

Passende jeugdhulp

       3.000.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

       3.048.000

     48.500

              -  

              -  

              -  

3.1.2

Vrouwenopvang; uitkering gemeentefonds

          195.000

3.1.2

Geweld hoort nergens thuis; uitkering gemeentefonds

            75.000

3.1.2

Huiselijk geweld en kindermishandeling

          184.400

3.1.2

 - Dekking ontvangen subsidie huiselijk geweld en kindermishandeling

         -184.400

3.2.2

Reintegratie van ex gedetineerden

            23.042

3.2.2

 - Dekking subsidie reintegratie van ex gedetineerden

           -23.042

3.3.1

Onderdak en begeleiding daklozen

            65.000

   126.000

3.3.1

 - Dekking Specifieke uitkering

           -65.000

 -126.000

3.3.2

Woon- zorg initiatief en herstelteams EPA

          775.454

     72.000

3.3.2

 - Dekking Reserve middelen BW voor ambulantisering GGZ 2019

         -775.454

    -72.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

          270.000

              -  

              -  

              -  

              -  

4.1.1

Formatie Inkomensondersteuning; bijstandsverlening

          358.350

4.3.2

WSNP-bewindvoering door gemeente

          114.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

          472.350

              -  

              -  

              -  

              -  

5.1.2

K.E.C. proces

            30.000

5.1.2

 - Dekking uit middelen in reserves en begroting van B+L

           -30.000

5.2.1

Winkelgebied Diezebrink

          268.000

5.2.1

 - Dekking subsidie provincie

         -268.000

5.2.2

Beeldengroep van der Capellen

            20.000

5.3.1

Correctie bijdrage incidentele middelen cultuur

            10.482

5.3.1

 - Dekking bijdrage Groen

           -10.482

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

            20.000

              -  

              -  

              -  

              -  

6.1.1

Omgevingsvisie

          200.000

6.1.1

Krediet Omgevingsvisie

          164.000

6.1.1

 - Dekking Begroting Baten en Lasten Omgevingsvisie

         -164.000

6.1.1

NOVI-gebied regio Zwolle

            77.000

   117.000

6.1.1

Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier

            50.000

   100.000

6.1.2

Anterieure overeenkomsten zonnevelden

            60.680

6.1.2

 - Dekking anterieure overeenkomsten

           -60.680

6.1.2

Roelenweg Oost: onderzoek financiële bijdrage studentenhuisvesting

            26.250

6.1.2

 - Dekking ontwikkel overeenkomst met Volker Wessels

           -26.250

6.1.2

Activeren voorbereidingskredieten grexen; inboeken kredieten

          506.955

       5.070

       5.070

       5.070

       5.070

6.1.2

 - Dekking rentekosten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -506.955

6.1.3

Samenhangende Objecten Registraties (SOR)

            85.000

6.1.5

Vervangen slagbomen en trafokast; krediet

            53.000

       5.830

       5.830

       5.830

       5.830

6.1.5

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

           -53.000

6.2.1

Volkshuisvestingsfonds

            75.000

6.2.1

Westenholte Stins

            66.000

6.2.1

Stilohal; krediet

          100.000

       1.000

       1.000

       1.000

       1.000

6.2.1

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -100.000

6.2.1

Versnelling van de woningbouwopgave

            69.000

6.3.1

Openbare Ruimte Stationsplein en Stationsweg

            62.000

6.3.1

 - Dekking tlv Gemeentelijk rioleringsplan

           -62.000

6.3.1

Activering Investeringen Spoorzone; kredieten

       5.999.569

6.3.1

 - Dekking: van reserve Spoorzone naar reserve egalisatie kapitaallstn

     -5.999.569

6.3.1

Aanpak Zuidelijke Binnenring

            68.356

6.3.1

 - Dekking: samenvoeging diverse budgetten in projecten

           -68.356

6.3.1

Subsidie project Fietsverbinding Marslanden-Herfte

          275.000

6.3.1

 - Dekking subsidie provincie 

         -275.000

6.3.1

Exploitatielasten Ondergrondse Fietsenstalling

          200.000

   200.000

   200.000

   200.000

   200.000

6.3.1

 - Dekking uit reserve Spoorzone; vanaf 2022 algemene middelen

         -200.000

6.3.1

Stadsergonome

            30.000

6.3.2

Zero-Emissie Stadslogistiek

            60.000

6.3.2

Stadsbreed Verkeersmodel

          100.000

6.4.1

Overheveling restantbudget energietransitie 2020

          458.854

6.4.1

 - Dekking overheveling van 2020 naar 2021 en extra subsidies

         -458.854

6.4.4

Klimaatadaptatie 2018-2020; ophoging krediet

          216.496

6.4.4

 - Dekking uit reguliere middelen, GRP en subsidie Citydeal

         -216.496

6.4.4

Bijdrage Rijkscofinancieringsregeling Interreg Catch

          100.947

6.4.4

 - Dekking Rijkscofinancieringsregeling

         -100.947

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

          812.000

   428.900

   211.900

   211.900

   211.900

7.1.2

Onderdoorgang Weteringpad

               6.750

       6.750

       6.750

       6.750

       6.750

7.1.2

 - Dekking uit stelpost Stadsuitbreiding

             -6.750

      -6.750

      -6.750

      -6.750

      -6.750

7.1.2

Schade als gevolg van de winter aan asfaltverhardingen

          300.000

7.1.2

Overname voetspoorbrug Hanzeland

            40.500

       5.500

       5.500

       5.500

       5.500

7.1.2

Subsidie ombouw iVRI's

          130.000

7.1.2

 - Dekking subsidie provincie

         -130.000

7.1.3

Walstroom Prinses Margriethaven; aanvullend krediet

            56.000

       1.300

       1.300

       1.300

       1.300

7.1.3

 - Dekking aanwezig binnen exploitatiebudget

           -56.000

      -1.300

      -1.300

      -1.300

      -1.300

7.1.3

Zalnése Wetering (Ruimte voor de Vecht)

          130.000

 -130.000

7.1.3

 - Dekking uit aanwezige middelen in reserve incidentel bestedingen

         -130.000

   130.000

7.1.3

Herinrichting park Weezenlanden

            13.345

7.1.4

Verbeteren brandveiligheid Blijmarkt 25; krediet

          150.000

     11.500

     11.500

     11.500

     11.500

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -150.000

7.1.4

Restauratie Attiek Drostenhuis (museum ANNO); aanvullend krediet

          495.000

     24.750

     24.750

     24.750

     24.750

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -495.000

7.1.4

Verbouwing ANNO - extra inkomsten en verhoging krediet

       1.470.767

     56.966

     56.966

     56.966

7.1.4

 - Dekking uit subsidies, onderhoudsreserve en huurinkomsten

     -1.470.767

    -56.966

    -56.966

    -56.966

7.1.4

Inrichtingskosten Luttekestraat 35; krediet

          180.000

     14.000

     14.000

     14.000

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten uit  huurinkomsten

         -180.000

    -14.000

    -14.000

    -14.000

7.1.4

Twistvlietweg 1-W1 / Twistvliettoren

            21.000

7.1.4

 - Dekking uit onderhoudsreserve gemeentelijke panden

           -21.000

7.1.4

Strategie verduurzamen maatschappelijk (gemeentelijk) vastgoed 

            50.000

7.1.4

Doorschuiven onderhoud Vastgoed 2020 naar 2021

       2.355.683

7.1.4

 - Dekking via onderhoudsreserve

     -2.355.683

7.2.3

Extra kosten Toezicht & Handhaving door corona

          200.000

7.2.4

Tijdelijk stimuleringsregeling verkeersveiligheid

            18.595

7.2.4

 - Dekking subsidie ministerie van I en W

           -18.595

7.2.4

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 

            65.000

7.2.4

 - Dekking subsidie ministerie van I en W

           -65.000

7.3.3  

Aanpak Eikenprocessierups

          230.000

7.3.4

Wet KenbaarheidPubliekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

            60.000

7.3.4

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

            33.857

7.3.4

 - Dekking via egalisatiereserev Gebiedsbeheersplan

           -33.857

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

          893.845

     41.750

     41.750

     41.750

     41.750

8.1.1

Formatieuitbreiding Raadsgriffie

            30.000

     55.000

     55.000

     55.000

     55.000

8.1.1

 - Dekking 2021 tlv budget Raadsgriffie; vanaf 2022 algemene middelen

           -30.000

8.1.2

 Formaliseren Begroting Regio Zwolle 2021

       2.855.000

8.1.2

 - Dekking inkomsten regiogemeenten, provincies, restantbudget 2020

     -2.855.000

8.1.2

Correctie bijdrage gemeente Zwolle aan Regio Zwolle

               7.000

     13.000

     20.000

     20.000

     20.000

8.2.1

BTW vervangingsinvestering groen begraafplaatsen; kredietverhoging

            28.035

       1.215

       1.215

       1.215

       1.215

8.2.1

 - Dekking tlv exploitatie begraven en reserve begraven

           -28.035

      -1.215

      -1.215

      -1.215

      -1.215

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

               7.000

     68.000

     75.000

     75.000

     75.000

9.1.1

Apparatuur Hybride Vergaderen; kredietaanvraag

          125.000

     29.700

     29.700

     29.700

     29.700

9.1.1

 - Dekking kapitaal en onderhoudslastentlv de facilitaire budgetten

         -125.000

    -29.700

    -29.700

    -29.700

    -29.700

9.1.1

Vervanging Dienstauto's

          275.000

9.1.1

 - Dekking kapitaallasten uit vrijvallende kapitaallasten inruil

         -275.000

9.1.3

Transitie Dimpact 2021-2023

            95.000

   140.000

     65.000

9.1.3

 - Dekking tlv de reserve Bedrijfsvoering

           -95.000

 -140.000

    -65.000

9.1.4

Uitbreiding capaciteit VIC team

            50.000

9.1.4

Herinzet gelden 'Schoon door de Poort' voor Thuiswerkvergoeding

          300.000

9.1.4

 - Dekking tlv de reserve NogUitTeVoerenWerken bestuur en organisatie

         -300.000

9.1.4

Overheveling onderzoek Fonds Bovenwijks van programma 10 naar 9

            50.000

9.1.4

 - Dekking: verschuiving van doel 10.1.1 naar doel 9.1.4

           -50.000

9.1.4

Versterking strategisch management

          300.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

          350.000

              -  

              -  

              -  

              -  

10.1.1

Verrekeningen ivm opheffing stadsontwikkelfonds

       4.526.605

10.1.1

 - Dekking: herverdeling naar reserves nutw fysiek, sociaal en Inv. fonds

     -4.526.605

10.1.1

OZB opbrengsten

         -516.000

10.1.1

Projectdoorlichting 2020-2021

         -462.900

10.1.1

Gemeentefondsuitkeringen

         -270.000

10.1.1

Mutaties externe en toegerekende rente

         -228.000

10.1.1

Premie Brandverzekering

          127.000

10.1.1

Vrijvallende  kapitaallasten

         -762.000

10.1.1

Dekking vanuit Coronamiddelen

         -200.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

     -2.311.900

              -  

              -  

              -  

              -  

Totaal

       3.727.295

   587.150

   328.650

   328.650

   328.650

 

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50