Home

Bijlagen

Periodieke wijziging 2021-1

Toelichting:   De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212.

Artikel 4. Uitvoering begroting

1.  Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

2. Het college draagt er zorg voor dat :

a.   wijzigingen op de oorspronkelijk geraamde lasten en baten in de programmabegroting geautoriseerd worden door de raad, indien deze wijzigingen leiden tot een verandering van de omvang van een programmabudget
b.   de werkelijke lasten en baten op de juiste wijze worden toegewezen aan de programma’s in de programmabegroting

3. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking tussen programma’s, onder de voorwaarden dat:

a.   de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b.   als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c.   de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.

4. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten tot herschikking binnen een programma, onder de voorwaarden dat:

a.   de herschikking budgettair neutraal is voor de lopende begroting en de doorwerking naar toekomstige begrotingen
b.   als er sprake is van nieuw beleid de herschikking per keer het bedrag van € 50.000 niet mag overschrijden
c.   de herschikkingen afzonderlijk, ter besluitvorming door de raad, worden gemeld bij de beleidsrapportage respectievelijk periodieke begrotingswijziging.

1e periodieke begrotingswijziging 2021:

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

administratieve wijziging

Doelwijziging Gezonde stad

Doel 1.2.1

Gezonde stad - kansrijke start budget 2021

-23.000

uitg.

Doel 1.3.1

Gezonde stad - kansrijke start budget 2021

23.000

uitg.

Toelichting:

Het budget kansrijke start maakte in 2020 onderdeel uit van gezondheid op doel 1.2.1 maar wordt per 2021 overgeheveld naar opvoedondersteuning op doel 1.3.1.

7. Vitale wijken

Doel 7.1.4

16-mrt-21

Aankoop het bewegingshuis

30.000

uitg

Doel 10.1.1

Post onvoorzien

30.000

ink

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met een haalbaarheidsstudie voor de aankoop van het bewegingshuis in Stadshagen

Doel 7.1.4

26-jan-21

Verkoop vier gemeentelijke gebouwen

PM

ink

reserve Vastgoed, na aftrek van de boekwaarde en verkoopkosten

PM

uitg

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met de verkoop van vier gemeentelijke gebouwen. Het enkel in eigendom hebben van vastgoed is geen primaire doelstelling van de gemeente. Vanuit deze kerngedachte wordt de samenstelling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille continu beoordeeld. Hoofd Vastgoed is gemandateerd voor het afsluiten van de verkoopovereenkomsten. De opbrengst zal onder aftrek van boekwaarden en kosten ten gunste komen aan de reserve Vastgoed.

9. Bedrijfsvoering

Doel 9.1.4

15-dec-20

Perspectief voor jongeren

89.367

uitg.

Doel 9.1.4

aanpak corona effecten Sociaal Wijkteam

89.367

ink

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het bieden van extra ondersteuning voor jongeren vanwege de impact van corona. Voor de VO scholen komt er een tijdelijke uitbreiding van jeugd- en gezinswerkers van 2 fte tot het einde van het schooljaar 2020-2021.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 1.1.2

Regionale aanpak LHBTI

29.574

uitg.

Doel 1.1.2

Onderzoek Anker

26.725

uitg.

Doel 1.1.2

Shelter City

18.000

uitg.

Doel 1.2.2

Zwemvangnet

36.500

uitg.

Doel 1.2.2

Pilot sport en bewegen

50.000

uitg.

Doel 1.2.3

Renovatie de Elshof

46.668

uitg.

Doel 1.2.3

Sportvelden onderhoud overlopende verplichting

9.466

uitg.

Doel 1.3.1

Opvoedondersteuning: jongeren en kindindex

60.000

uitg.

Doel 1.3.1

Gezonde stad

33.000

uitg.

Doel 1.3.2

Gelijke kansen agenda

29.100

uitg.

Doel 1.3.2

RMC aanpak harde kern / capaciteit (Berap 2020-2)

44.235

uitg.

Doel 1.3.4

DU laaggeletterdheid

121.709

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

504.977

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

2. Inwonersondersteuning

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 2.1.1

Onderzoek SWT (najaarsmoment 2019)

90.000

uitg.

Doel 2.1.3

Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief

75.750

uitg.

Doel 2.1.3

WMO monitoring / meting menselijke maat

21.103

uitg.

Doel 2.2.1

Perspectief op werk- arbeidsmarktregio

77.000

uitg.

Doel 2.2.1

Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls

358.000

uitg.

Doel 2.2.1

DU maatsch.begeleiding statushouders 2019

45.000

uitg.

Doel 2.2.1

DU maatsch.begeleiding statushouders 2020

95.000

uitg.

Doel 2.2.1

DU Crisisdienstverlening

433.000

uitg.

Doel 2.2.1

Aframen foutieve inbreng begroting inkomsten derden

140.000

ink.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

1.054.853

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

3. Opvang en bescherming

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 3.1.2

Veiligthuis - mensenhandel / geweld hoort nergens

92.708

uitg.

Doel 3.1.2

Veiligthuis - coronacomp. Vrouwenhandel

174.000

uitg.

Doel 3.1.2

DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken

170.000

uitg.

Doel 3.3.1

Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling

286.828

uitg.

Doel 3.3.1

Daklozen - coronacompensatie

1.304.459

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

2.027.995

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

4. Inkomen

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw sociaal

Doel 4.1.1

Woonlastenfonds

22.682

uitg.

Doel 4.1.1

Capaciteit RBZ

162.000

uitg.

Doel 4.1.1

WWB - Digitale recherche

34.683

uitg.

Doel 4.1.1

Onderbesteding loonsom IO agv TOZO

393.508

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

612.873

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

5. Ondernemende en levendige stad

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

Doel 5.1.1

Overlopende verplichtingen economie -Onderzoek Deloitte

9.180

uitg.

Doel 5.2.1

Overlopende budgetten binnenstad

99.505

uitg.

Doel 5.3.1

Kunstenaars in binnenstad - ophoging krediet

10.482

uitg.

Doel 5.3.1

Kunst in openbare ruimte - ophoging krediet

195.000

uitg.

Doel 5.3.1

Creatieve economie

22.962

uitg.

Doel 5.3.1

Restant cultuur incidenteel 2020

18.206

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

355.335

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

6 Toekomstgerichte stad

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

Doel 6.1.2

Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: reservering budget 2019

49.971

uitg.

Doel 6.1.2

Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020

175.000

uitg.

Doel 6.1.3

Geo informatie

24.000

uitg.

Doel 6.1.3

BAG

67.500

uitg.

Doel 6.1.3

bouwleges - PAS

84.252

uitg.

Doel 6.1.3

WKB

50.000

uitg.

Doel 6.1.3

Woningsplitsing

40.000

uitg.

Doel 6.1.3

PAS

10.578

uitg.

Doel 6.1.4

Excessieve opgravingen - ophoging krediet

16.364

uitg.

Doel 6.1.4

Kerkenvisie

75.000

uitg.

Doel 6.1.4

Overlopende verplichtingen monumentenzorg

59.644

uitg.

Doel 6.1.4

Overlopende verplichtingen monumentenzorg

37.388

uitg.

Doel 6.4.1

Energietransitie overlopende verplichtingen

43.218

uitg.

Doel 6.4.2

Leader

96.505

uitg.

Doel 6.4.2

Groenplan Zwolle Spoort

15.000

uitg.

Doel 6.4.3

Visie ondergrond overlopende verplichtingen

39.563

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

883.983

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

7. Vitale wijken

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw fysiek

Doel 7.1.1

Vitale wijken, Wijkmanagement

127.640

uitg.

Doel 7.1.1

Vitale wijken, Wijkbeheer

47.010

uitg.

Doel 7.1.2

Vitale wijken, Wegen

225.750

uitg.

Doel 7.1.2

Vitale wijken, Kunstwerken

90.613

uitg.

Doel 7.1.2

Vitale wijken, Wijkbeheer

62.475

uitg.

Doel 7.1.3

Vitale wijken, Groenbeheer

67.504

uitg.

Doel 7.1.3

Vitale wijken, Blauw

17.500

uitg.

Doel 7.1.3

Vitale wijken, Paars

11.433

uitg.

Doel 7.1.3

Procesbegeleiding NME

22.750

uitg.

Doel 7.1.4

Inventarisatie loden leidingen

42.700

uitg.

Doel 7.1.4

Asbestinventarisatie

225.000

uitg.

Doel 7.1.4

Carillion Peperbus

19.870

uitg.

Doel 7.2.1

Jihadisme

18.825

uitg.

Doel 7.2.1

Versterking weerbaarheid / ondermijning

120.000

uitg.

Doel 7.2.1

ICT ondermijning

30.000

uitg.

Doel 7.3.3

NME 2020

104.375

uitg.

Doel 7.3.3

Dierenwelzijn

35.000

uitg.

Doel 7.3.4

ICT Omgevingsdienst

75.000

uitg.

Doel 7.3.4

Energiecontroles omgevingsdienst

18.718

uitg.

Doel 7.3.4

Bodem en ondergrond 2020 (DUB)

39.857

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

1.402.020

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

8. Bestuur en dienstverlening

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie

Doel 8.1.2

75 jaar vrijheid

40.000

uitg.

Doel 8.2.1

Programma dienstverlening

85.505

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw bestuur en organisatie

125.505

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

9. Bedrijfsvoering

Jaarrekening 2020

Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie

Doel 9.1.1

Huisvesting SWT Corona / algemeen (Berap 2020-2)

150.000

uitg.

Doel 9.1.1

Opleidingen - Hervormingsagenda soc / omgevingswet/ office 365 (Berap 2020-2)

362.935

uitg.

Doel 9.1.3

ICT - Windows 10 (Berap 2020-2)

50.000

uitg.

Doel 9.1.4

Correctie geraamd HR21 budget 2021 ivm vrijval 2020

150.000

uitg.

Doel 9.1.4

Formatie datagedreven werken

50.000

uitg.

Doel 9.1.4

Formatie Tactisch

100.000

uitg.

Doel 9.1.4

Inkoopvolwassenheid (Berap 2020-1)

69.409

uitg.

Doel 9.1.4

Corona SWT (Berap 2020-2)

388.000

uitg.

Doel 9.1.4

Reserving capacateit MO

248.534

uitg.

Doel 9.1.4

Onderzoek fonds bovenwijks

51.315

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw bestuur en organisatie

1.620.193

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2021 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de reserve nutvw.

10. Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2020

Vrijval 2021 vanuit de jaarrekening

10.1.1

Vrijval DU maatsch.begel. statushouders 2020 (2.2.1)

2.170

uitg.

10.1.1

Vrijval onderzoek huisv. Voedselbank (4.3.1)

38.002

uitg.

10.1.1

Vrijval licentiekosten HVS (4.3.1)

24.000

uitg.

10.1.1

Aframen inbreng begroting Licentiekosen (4.3.1)

24.000

uitg.

10.1.1

Huisvesting WRA Tiem (2.2.1)

90.851

uitg.

10.1.1

Statenzaal (7.4.1)

10.003

uitg.

10.1.1

Voormalig SMZ (7.4.1)

14.725

uitg.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw sociaal

179.023

ink.

bovenstaande doelen

Reserve nutvw fysiek

24.728

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2020 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Naar aanleiding van de jaarrekening kunnen de bovenstaande posten vrijvallen. Deze vallen vrij op doel 10.1.1 ten gunste van de algemene middelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50