Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.1.2 We stimuleren de transitie naar een circulaire en duurzame economie

Een duurzame groei en ontwikkeling van de stad staat centraal. Hiermee staan we voor verschillende uitdagingen. Zo moeten we als stad de transitie maken naar een duurzame energievoorziening. Het veranderende klimaat vraagt ons om na te denken over hoe we de stad en omgeving hier zo goed mogelijk op inrichten en klimaatadaptief maken. Maar ook de transitie naar een circulaire economie vraagt onze aandacht. Een circulaire economie is een herijking van de economie waarin iedereen − zowel bedrijven, instellingen als burgers − bewuster omgaan met de beschikbare grondstoffen en verspilling tegengaan. In het denken over de circulaire economie wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de economie gekeken, zoals de sociaal-maatschappelijke, technische, economische en ecologische invalshoek. Wat bindt is de notie dat de leverbetrouwbaarheid en beschikbaarheid van ruwe grondstoffen de komende jaren gaat afnemen. In de plaats van dit te laten gebeuren, wordt actie ondernomen om de economie slimmer te organiseren in een circulaire economie.

We zien kansen om de strategische opgaven waar we voor staan ook te benutten om onze economie te versterken. De opgaven rond circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie kunnen als een motor dienen voor (nieuwe)kennis en technieken die bijdragen aan de veranderende economie. Zo ontstaan er vanuit "Energietransitie" grote en kleine energie-opwekkers, kunnen er coöperaties (lokale bedrijfjes) ontstaan en grote energieleveranciers zullen zoeken naar nieuwe business modellen. Rondom de klimaatopgave heeft Zwolle met de Climate Campus nu al een naam opgebouwd als stad van kennis rond dit thema, en het huisvesten van de ‘demodelta’ waar meerdere partijen met elkaar samenwerken om de vraagstukken die er liggen aan te pakken. Duurzame 'branding' is goed voor de regio. De maatschappelijke opgaven die voor ons liggen zullen hoe dan ook voor werkgelegenheid zorgen bij bedrijven die hun rol pakken binnen de transities.

Criteria

We faciliteren de veranderende economie, zodanig dat:

  • Duurzaamheid sterk wordt verbonden met de Zwolse Economie door in te zetten op klimaatadaptieve, circulaire en energiebesparende maatregelen bij nieuwe initiatieven in de gebouwde omgeving.
  • We samen met partners in de stad en regio initiatieven faciliteren waarmee bedrijven worden gestimuleerd en verleid.
  • Wordt ingezet op klimaatadaptieve, circulaire en energiebesparende maatregelen bij nieuwe initiatieven in de gebouwde omgeving waarmee duurzaamheid wordt verbonden aan de Zwolse economie
  • Strategische opgaven als circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie ook vanuit een economische benadering concreet betekenis krijgen, en aan deze concepten een verdienmodel ten grondslag komt te liggen.
  • We binnen de Regio Zwolle gezien worden als één van de trekkers voor het onderwerp.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

K.E.C. proces

Budgettair neutraal

Op verzoek van de raad worden de financiële en inhoudelijke afwegingen aangaande Klimaat, Energie en Circulair (KEC) in gebiedsontwikkeling en gebouwen beter inzichtelijk gemaakt. Tot op heden worden KEC criteria afzonderlijk ingediend. Middels een scrum wordt getracht op korte termijn te komen tot een procesvoorstel hoe college en raad beter geïnformeerd kunnen worden welke keuzes er gemaakt zijn en waarom. Hiermee worden de afwegingen inzichtelijk en kunnen deze indien gewenst aangepast worden. Het betreft een complex traject, omdat de 3 opgaven zich op een verschillend niveau bevinden en ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Daarnaast zitten er tegenstrijdigheden binnen de KEC afwegingen (wat goed is voor Energie, kan slecht zijn voor Circulair etc). Dit maakt dat hier extra tijd vrijgemaakt dient te worden. Hiervoor is externe inhuur nodig voor iemand die het totaal van KEC kan overzien en de ontwikkelingen daarbinnen. Daarnaast zijn er uren voor de scrum nodig. De kosten worden geraamd op € 30.000 en kunnen worden gedekt uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor Klimaat, Energie en Circulair.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50