Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige leefomgeving gaan we met de partijen in gesprek om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers en bieden maatwerk volgens heldere processen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Zwolle.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven, zodanig dat:

  • Altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouwniveau hebben effect op stad en ommeland).
  • Projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit.
  • Partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de fysieke leefomgeving.
  • We bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
  • Er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, circulariteit, cultuurhistorie, gezondheid en sociale opgaven.
  • Er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Anterieure overeenkomsten zonnevelden

Budgettair neutraal

Het college heeft in 2019 twee anterieure overeenkomsten vastgesteld: de Bomhofsplas (€ 35.340) en de Sekdoornseplas (€ 25.340). Deze besluitvorming < 50.000, waarvoor het college is gemandateerd,  dient op basis van de verordening 212 nog voorgelegd te worden aan de raad. Voor het derde initiatief "Jan van Arkelstraat" zit de anterieure overeenkomst in de afrondende fase. Nadat het college deze heeft vastgesteld zal deze bij de eerstvolgende periodieke wijziging in 2021 worden meegenomen.

Roelenweg Oost: onderzoek financiële bijdrage studentenhuisvesting

Budgettair neutraal

Volker Wessels bouw & vastgoedontwikkeling oost B.V. heeft in fasen studentenhuisvesting (en een zorgcluster en parkeervoorzieningen) gerealiseerd aan de Roelenweg-Oost. De ontwikkeling is geborgd in een ontwikkelovereenkomst. In deze ontwikkelovereenkomst is geregeld dat de financiële bijdrage van de gemeente op nacalculatiebasis getoetst gaat worden. In 2021 voert de gemeente deze toetsing uit. Voor het laten uitvoeren van deze toetsing is aanvullend een bedrag nodig van € 26.250. We verwachten dat de investering in dit onderzoek zich gaat renderen.

Activeren voorbereidingskredieten grexen; inboeken kredieten

Budgettair neutraal

In 2020 heeft onze accountant geconstateerd dat we voorbereidingskredieten niet op de juiste manier verwerken als het om Grondexploitaties gaat. Het later (bij opening van een grondexploitatie) alsnog activeren van een voorbereidingskrediet is niet toegestaan. Activering moet meteen plaatsvinden bij de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet. Dit betekent dat er administratieve herstelacties uitgevoerd moeten worden voor de nog lopende voorbereidingskredieten om te voldoen aan de regelgeving.
Nieuwe voorbereidingskredieten Grondexploitaties zullen meteen geactiveerd worden en deze nieuwe werkwijze zal opgenomen worden in de eerstvolgende aanpassing van de Verordening 212. Het meteen activeren van de voorbereidingskredieten leidt tot een structurele rentelast van €5.070 ingaande 2022 en zal worden verwerkt in de begroting 2022.

Beleidsinterventie bij Berap 2021-1

Weezenlanden Noord
Het stedenbouwkundigplan Weezenlanden Noord is in mei 2020 vastgesteld. Omdat de anterieure overeenkomst nog niet kan worden getekend is met de ontwikkelende partij afgesproken dat zij de gemeentelijke plankosten apart vergoeden. Deze afspraak wordt in de anterieure overeenkomst vastgelegd.  De onderhandeling hebben nog niet geleid tot een getekende overeenkomst . Hierdoor is er een risico dat niet alle gemeentelijke plankosten verhaald kunnen worden.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50