Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Demografische prognoses geven aan dat Zwolle de komende tientallen haren groeit. Een sterkere groei is niet ondenkbaar, omdat Zwolle steeds meer in trek als aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Dat betekent dat we in Zwolle een slimme groeistrategie nodig hebben om die (extra) groei letterlijk ruimte te kunnen bieden. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Economische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is een Omgevingsvisie Zwolle opgesteld die de koers uitzet voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de visie als basis zetten we hetkomende decennium in op een volgende stap in stedelijkheid, de economische ontwikkeling van Zwolle, een aantrekkelijke buitenruimte en het versterken van de relatie tussen stad en landelijk gebied. Alleen door lef en ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in verschillende gebieden opgepakt worden.

Een omgevingsvisie is nooit af. Periodieke bijstelling is nodig om goed in te kunnen spelen op continu veranderende maatschappelijke omstandigheden en het effect daarvan op de fysieke leefomgeving.  Het maken en bijstellen van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Andere betrokken partners zijn bijvoorbeeld de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap, de GGD en het Rijk. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal, gebiedsgericht en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan een op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de gemeente en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied zijn voor de gebieden Centrum-stad (Programma 5) en Centrum-spoorzone strategische agenda’s opgesteld. Het centrumgebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken.

Criteria

Met de Zwolse omgevingsvisie als basis werken we aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Zwolle waar groei en behoud en versterken van omgevingskwaliteiten met elkaar in balans zijn, zodanig dat:

  • We samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en belangenorganisaties (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
  • Er een goede afstemming is met onze medeoverheden Rijk, provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
  • We maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
  • Er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities.
  • We altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
  • We verschillende opgaven in de gemeente altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
  • We altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de fysieke leefomgeving.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Omgevingsvisie

Aanvullende uitgaven

200000

Het college heeft besloten wat meer tijd te nemen voor de afronding van de Omgevingsvisie. Dit was voorzien voor december 2020. De onzekerheid van alle Coronamaatregelen en de meer beperkte mogelijkheden voor snelle betrokkenheid van de Zwolse samenleving maakt dat meer tijd nodig is om zorgvuldig om te gaan met betrokkenheid van de Zwolse samenleving en hun inbreng een goede plek te geven in de definitieve Omgevingsvisie. Dit betekent dat vaststelling is voorzien in Q2 van 2021, naar verwachting in april. Deze uitloop is niet voorzien in de begroting van het programma wat inhoudt dat aanvullend budget van € 200.000 noodzakelijk is.

In 2023 zal een geactualiseerde Omgevingsvisie, uitvoering 2021-2023, worden vastgesteld met daarin o.a. de keuze voor een uitleglocatie. De benodigde middelen voor actualisering en uitleglocatie zijn meegenomen in twee aanvragen bij de PPN.

Krediet Omgevingsvisie

Budgettair neutraal

In 2020 was er een tekort van € 164.000 bij de Omgevingsvisie. Deze overschrijding is ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 gebracht. Begrotingstechnisch moet dit in 2021 gecorrigeerd worden door het krediet Omgevingsvisie op te hogen ten laste van het budget omgevingsvisie op de begroting van baten en lasten (budgettair neutraal).

NOVI-gebied regio Zwolle

Aanvullende uitgaven

77000

De Regio Zwolle is een pilot gebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee kan de regio laten zien hoe ze vorm en uitvoering geeft aan de ambities in de NOVI. Gemeente Zwolle heeft eind 2020 samen met mede-overheden een plan van doorpakken opgesteld om als NOVI-gebied te bouwen aan de delta van de toekomst waar mensen veilig en prettig kunnen wonen en werken. De ontwikkeling van een klimaatbestendige groeiregio kan alleen duurzaam voortgezet worden als opgaven ten aanzien van energietransitie, mobiliteit, wonen, klimaat, circulaire economie in samenhang worden opgepakt. Dat is de gedachte achter het plan van doorpakken. Het plan beschrijft drie uitvoeringssporen: de gebiedsgerichte aanpak, de kennisontwikkeling en de governance. Deze uitvoeringssporen worden in een werkplan uitgewerkt, dat in het eerste kwartaal van 2021 gemaakt wordt.
Om een start te maken met de uitvoering van het plan van doorpakken draagt het Rijk in 2021 en in 2022 € 350.000 per jaar bij. Provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle is gevraagd om samen € 350.000 bij te dragen in 2021 en 2022, wat neerkomt op € 117.000 per organisatie per jaar. Vanuit het programma Klimaatadaptatie kan hier in 2021 € 40.000 aan bijgedragen worden waarna er in 2021 een tekort van € 77.000 resteert en in 2022 een tekort van € 117.000. Het tekort voor 2021 is opgenomen in deze Berap en het tekort voor 2022 zal worden opgenomen in de begroting 2022.

Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier

Aanvullende uitgaven

50000

Vanuit de ontwerp-Omgevingsvisie kiezen we ervoor om 6000 woningen (sub-urbaan)  te realiseren op de zogenaamde ‘kansrijke locaties’, namelijk diverse locaties in Stadshagen (o.a. De Tippe), Breecamp West, de voormalige IJsselcentrale en kleine kernen rondom Zwolle als Wijthmen en Windesheim. Daarmee halen we de doelstelling om voor 2030 voldoende woningen te hebben in een suburbane setting.

Het lijkt verstandig een woningbouwlocatie achter de hand te hebben voor de periode tot 2030 op het moment dat we één van de hiervoor genoemde kansrijke woningbouwontwikkelingen, versneld realiseren, (deels) geen doorgang kan vinden of dat er een aanvullende en dringende woningbehoefte is. Daarom zijn in de ontwerp-Omgevingsvisie ook ’zogenaamde ‘aanvullende locaties benoemd. Om de kansrijkheid van deze ‘aanvullende locaties’ te kunnen bepalen voor woningbouw is eerst verkennend onderzoek nodig welke kwalitatieve bijdrage de locaties Stadsbroek en IJsselvizier A en B kunnen leveren in de ontwikkeling van Zwolle. We onderzoeken de potentie van het gebied ten aanzien van o.a. natuur/landschapsontwikkeling, mobiliteit, cultuurhistorie en woningbouw en betrekken daarin de omgeving. We kijken integraal naar de potentie van het gebied, zowel voor woningbouw als mogelijke andere functies. Ook is het van belang deze locaties integraal tegen elkaar af te wegen in de kwalitatieve bijdrage voor Zwolle.  
Bij de begrotingsbehandeling 2020 (16 november) is de motie aangenomen ‘Harde plancapaciteit woningbouw-voorbereiding uitleglocaties’  waarin het college opgeroepen wordt tot versnelling van de woningbouwopgave te komen en daarvoor een aanpak op te stellen zodat er voldoende aanbod blijft van verschillende soorten woningen. Vanuit de urgentie van de woonopgave geven we  versneld uitvoering aan de verkenning welke kwalitatieve bijdrage de locaties Stadsbroek en IJsselvizier A en B kunnen leveren in de ontwikkeling van Zwolle, zoals beschreven in de ontwerp-omgevingsvisie. Deze onderzoeken starten we op bij instemming van de raad op de Omgevingsvisie. Ten behoeve van dit versnelde proces wordt deze aanvraag (€. 50.000 voor 2021 en € 100.000 voor 2022) gedaan om in 2021 te kunnen starten.  Besluitvorming over de definitieve Omgevingsvisie start de komende maanden. Het bedrag van €50.000 voor 2021 is in deze Berap verwerkt en het bedrag van €100.000 zal verwerkt worden in de begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50