Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel

We stellen de mens en de menselijke maat centraal en beheren en onderhouden ons aanwezige areaal van o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels vanuit functie en gebruikswaarde. Onze aanwezige infrastructuur en fysieke voorzieningen versterken daarmee waar mogelijk het woon-, leef- en vestigingsklimaat. De focus ligt daarom naast de basistaak ‘in stand houden’ juist op het bijdragen aan de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, innovaties en ontwikkelingen; Wat zijn de opgaves vanuit de strategische thema’s, wat leeft er in de wijk en bij haar bewoners en zijn er stedelijk opgaven relevant? We kijken kritisch of bestaande elementen/objecten nog wel een functie hebben en anticiperen op toekomstig (ondergronds) ruimtegebruik. Daarop voeren we nadrukkelijk de regie en we zorgen voor verbinding en integraliteit door werk met werk te maken met andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. We zorgen ervoor dat de basis veilig en op orde is en aansluit op de (veranderende) behoefte. Tegelijkertijd beheren we met een blik die verder dan een paar jaar vooruit kijkt.

Onze beschikbare infrastructuur en fysieke voorzieningen richten we in vanuit het perspectief van de gebruikers en de omgevingsvisie. Daarmee dragen we bij aan het versterken van de verbindingen tussen gebieden en wijken in de stad. Maatwerk maken we mogelijk en we zorgen ook dat het beheer zoveel mogelijk adaptief meebeweegt met de stad en de behoefte van haar inwoners en gebruikers. De grotere opgaven vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad en de Spoorzone hebben daarbij specifiek aandacht, net zoals we proberen om zoveel mogelijk de ambities op het gebied van klimaat, energie en circulariteit mee te nemen in ons uitvoeringsprogramma. Leidend principe is om een stedelijker en levendiger klimaat te realiseren, met ruimte en vrijheid voor onze inwoners en partners om mee te doen en actief initiatieven te ontplooien.

In het kader van beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed zijn in 2020 de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) in beeld gebracht. Er is nog geen zicht op de weerbaarheid van de systemen. Hiervoor maken we een plan om in 2021 een ethische hacker onze systemen gecontroleerd te laten toetsen. Zie hiervoor ook bestedingsvoorstel 37.

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:

  • We zoveel als mogelijk anticiperen op de toekomst (klimaat, energietransitie en circulariteit) in de totstandkoming van het integralel meerjarenopgave programma (MJOP).
  • We het functioneel en veilig gebruik van de openbare ruimte  borgen vanuit een risicogestuurde benadering op basis van landelijke normeringen.
  • Kansrijke initiatieven vanuit onze inwoners en partners ontplooid kunnen worden door als regisseur op te treden en alle opgaven bij elkaar te brengen.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Onderdoorgang Weteringpad

Budgettair neutraal

Om het groeiende treinverkeer rond Zwolle op te vangen, breidt ProRail het aantal sporen uit tussen
het treinstation Zwolle en de spoorsplitsing bij Herfte. Voor de capaciteitsvergroting wordt door ProRail
een nieuwe onderdoorgang gerealiseerd in het Weteringpad aan de waterzijde van de waterkering. De
huidige (oude) onderdoorgang wordt afgesloten. Voor het beheer en de instandhouding van de nieuwe onderdoorgang in het Weteringpad is tussen ProRail en de gemeente Zwolle een overeenkomst gesloten. De financiële gevolgen voor de gemeente Zwolle inzake beheer en exploitatie bedragen jaarlijks € 6.750,-.
Deze extra lasten worden gedekt uit de stelpost Stadsuitbreiding (Inbreiding).

Schade als gevolg van de winter aan asfaltverhardingen

Aanvullende uitgaven

300000

Als gevolg van de korte doch strenge winterperiode met veel sneeuwschuiven en strenge vorst is schade ontstaan aan de asfaltverhardingen, waardoor (nood)reparaties uitgevoerd moesten worden.

Overname voetspoorbrug Hanzeland

Aanvullende uitgaven

40500

Het opstalrecht van de voetspoorbrug aan de Hanzeland was in bezit van een inmiddels failliet gegane private partij. Het verzoek van de curatoren aan de gemeente was om deze brug "om niet" over te nemen.Gezien de belangen hebben we daarmee ingestemd. Er is echter sprake van achterstallig onderhoud (€ 35.000) en de structurele onderhoudskosten vallen € 5.500 hoger uit als gevolg van uitbreiding van het areaal. De structurele verwerking van de hogere onderhoudskosten vindt plaats in de begroting 2022.

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Subsidie ombouw iVRI's

Budgettair neutraal

Voor de ombouw van 11 verkeerslichten tot intelligente verkeerslichten verleent de Provincie een subsidie van € 130.000.

Met dit project dragen we bij aan het borgen, verbeteren en versterken van de regionale verbindende functie. Ook sluiten deze aanpassingen goed aan bij de beleidsdoelstellingen uit de Mobiliteitsvisie, waarin is opgenomen dat Zwolle, samen met de sector, invulling wilt geven aan een betere doorstroming voor logistiek vervoer op het Zwolse wegennet. Door de verkeerslichten op de Buitenring slimmer te maken en hierover afspraken te maken met de nabij gelegen distributiecentra (o.a. PostNL, Scania en AH), draagt dit direct bij aan de doelstellingen uit de mobiliteitsvisie en dus ook aan de bereikbaarheid van de omliggende gebieden.

Beleidsinterventie bij Berap 2021-1

Gladheidsbestrijding
Het aantal strooibeurten en het sneeuw vrijhouden van de hoofdroutes en fietsroutes deze winterperiode wijken duidelijk af van de gemiddelde afgelopen winters. De verwachting is dat de kosten voor  de gladheidsbestrijding hoger uitvallen dan begroot. Als uit de eindafrekening blijkt dat hier sprake van is dan wordt hierop terug gekomen bij de 2e Berap.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50