Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Een goede, bereikbare en bruikbare groenblauwe structuur is één van de randvoorwaarden voor een vitale en levendige stad. De groenblauwe structuur is ook essentieel in de wijken voor een gezond leefklimaat. Een stad die stedelijker wordt, maar waar het groen steeds dichtbij is. Onze bewoners moeten zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen in het groen en op of langs het water. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen; groen en water in of dichtbij woon- en werkgebieden zijn daarbij essentieel. Als er één ding duidelijk is geworden uit de Covid-19 (Corona) pandemie, dan is het wel het belang van het beschikken over voldoende goed ingerichte groene buitenruimte dichtbij huis, en dus juist ook ín de stad.  
Daarnaast is de stedelijke groene ruimte steeds belangrijker als leefomgeving voor dieren en planten. Wij koesteren onze groenblauwe structuren met ecologisch beheer en een volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat bestendige stad. We vinden een groene stad die toegerust is op een veranderend klimaat en in balans is met een prachtige omgeving van groot belang. Verbetering van bestaande groenblauwe structuren en goed beheer en onderhoud van de bestaande structuren gaan daarbij hand in hand. We geven bewoners de ruimte om hun eigen leefomgeving te vergroenen en werken daarbij samen met de partners in het Zwolse Natuurplatform.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat beschreven dat bij groei en verstedelijking van de stad ook oog is voor groen en biodiversiteit. Daar waar mogelijk versterken we deze. Biodiversiteit maakt onderdeel uit van het Groenbeleidsplan en de Groene agenda. Het versterken van de groen en biodiversiteit doen we door onder andere de inzichten van de miniconferentie groenbeheer/biodiversiteit te betrekken bij onze aanpak op groenbeheer en biodiversiteit. Dit wordt geconcretiseerd in een meerjarenaanpak van biodiversiteitsbevordering in het beheer.

We faciliteren de verbetering van de groenstructuur in de stadsrand en bouwen deze verder uit langs IJssel, Zwarte Water en Vecht. We promoten en gebruiken onze groene kwaliteiten van stad en ommeland voor de toeristische aantrekkelijkheid van Zwolle (o.a. de groene bolwerken, de stadsparken, het Vechtdal en de IJsseldelta). De stenige buurten en wijken worden vergroend of krijgen betere verbindingen met bestaande groengebieden, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van die buurten voor de bewoners toeneemt en tegelijkertijd meer klimaatbestendig en duurzaam wordt. Waar er ontwikkelingen zijn, nemen we de knelpunten op het vlak van recreatie en groen mee. Dit geldt ook voor het buitengebied. Hiermee vergroten we de leefbaarheid van het buitengebied en de kwaliteit van het landschap.

Criteria

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water-, groen- en recreatiestructuur krijgen en houden, zodanig dat:

  • We de basis op orde houden en sturen op basis van risico-analyses en tegelijketijd het beheer inzetten anticipererend op de toekomst.Bewoners (meer) tevreden zijn.
  • We bestaande groen- en waterstructuren versterken en uitbouwen waar deze onvoldoende zijn.
  • We hiervoor vooral al lopende projecten of herstructureringen benutten (zoals Hoogwaterbeschermingprogramma, Ruimte voor de Vecht, Zwolle Spoort en stadslandbouw).
  • Het groen en water optimaal gebruikt kan worden (voldoende massa, bereikbaar en toegankelijk) en de recreatieve gebruiksmogelijkheden vergroot worden.
  • Zwolle via het water goed bereikbaar is en blijft.
  • De reeds rijke biodiversiteit in onze stad koesteren en waar mogelijk verder bevorderen.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Herinrichting park Weezenlanden

Aanvullende uitgaven

13345

De kosten voor de Herinrichting van park Weezenlanden vallen iets hoger uit dan geraamd: € 13.345. Bij de projectdoorlichting in 2019 was ingeschat dat dit bedrag niet nodig zou zijn en zou kunnen vrijvallen. Naderhand blijken de kosten hoger te zijn en dus het budget toch nog nodig te zijn. Het investeringskrediet is nu afgesloten maar begrotingstechnisch is er een klein tekort. Dit bedrag zal gedoteerd worden aan de Egalisatiereserve dekking kapitaallasten omdat de investering in park Weezenlanden geactiveerd en afgeschreven wordt.

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Walstroom Prinses Margriethaven; aanvullend krediet

Budgettair neutraal

De raad heeft in 2019 ingestemd met het aanpassen van de walstroom en watervoorziening in de Prinses Margriethaven. Nadat het waterschap uiteindelijk toestemming heeft gegeven en we daarmee het plan verder konden uitwerken, bleek dat er bij Enexis ook nog andere mogelijkheden waren, die veel duurzamer zijn en uiteindelijk ook goedkoper voor de gebruikers. Het is mogelijk gebleken een veel zwaardere aansluiting te verkrijgen waardoor er tijdens de piek belasting rondom kerst ook voldoende stroom beschikbaar is. Hierdoor zijn tijdelijke voorzieningen met de nu bekende gegevens niet meer nodig, een grote winst voor het plan en de Beheer & Onderhoud fase. De zwaardere aansluiting vergt een extra krediet van € 56.000. Ondanks dat de investering netto (investering min subsidie) € 56.000 hoger is dalen de totale exploitatiekosten (incl. kapitaallasten) en kan, voor een sluitende exploitatie, de kwh prijs voor de schippers verlaagd worden van  0,36 naar 0,34. De structurele aanpassing van de exploitatie (€1.300 lagere lasten en €1.300 lagere inkomsten) wordt verwerkt in de begroting 2022.

Zalnése Wetering (Ruimte voor de Vecht)

Budgettair neutraal

Bij de PPN 2019-2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor Groen & Recreatie. Een van de onderdelen betreft een bedrag van € 250.000 voor een Wandelonderdoorgang (Zalnése Wetering). De bijdrage voor dit onderdeel is in tweeën verdeeld: € 100.000 in 2020 en € 150.000 in 2022.

In kader van het project Zwolle Spoort is op die locatie ProRail bezig met diverse werkzaamheden. Diverse voorzieningen voor het lopend project zijn reeds aangelegd en het zou efficiënter zijn om van die nu nog aanwezige voorzieningen gebruik te kunnen maken. Dat betekent wel dat het deel van de werkzaamheden die in eerste instantie voor 2022 gepland waren nu in 2021 uitgevoerd kunnen worden. Dat houdt in dat de  middelen die voor het boekjaar 2022 beschikbaar gesteld zijn, een jaar naar voren gehaald moeten worden. Deze middelen zijn reeds gereserveerd in de reserve Incidentele Bestedingen.

Deze investering in de Wandelonderdoorgang is onderdeel van de Regiodeal Ruimte voor de Vecht. Voor de gehele Regiodeal zal nog een raadsvoorstel komen en zal dit onderdeel ook meegenomen worden. In de aanvraag Regiodeal Ruimte voor de Vecht is dit deelproject opgenomen voor een bedrag van € 230.000. Derhalve wordt een bedrag van € 130.000 i.p.v. € 150.000 een jaar naar voren gehaald. Het restant van € 20.000 is bedoeld voor een van de andere Zwolse projecten in kader van de Regiodeal.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50