Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.2 We benutten de bestaande infrastructuur optimaal door in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit

Onze ambitie is om innovatieve oplossingen in te zetten als bijdrage aan het oplossen van onze mobiliteitsvraagstukken, ter ondersteuning van ons beleid en ons streven om de stad vitaal te houden. Fietsgebruik, lopen en het openbaar vervoer aanmoedigen, is niet genoeg om de groeiende druk van het verkeer op onze wegen op te vangen. Daarvoor is ook een slimmer, duurzamer en optimaal gebruik van het bestaande wegennet nodig met behulp van (technologische) innovaties. Ook blijven we ons het komende jaar inzetten om binnen mobiliteit doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals klimaatadaptatie en energietransitie te realiseren.

Binnen het programma “Slim en Duurzaam regio Zwolle” zijn de afgelopen jaren de eerste stappen gezet om te komen tot innovaties binnen mobiliteit en parkeren. Ook in 2021 willen we actief in blijven zetten op samenwerking tussen marktpartijen, werkgevers en overheden met als doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) zijn afspraken gemaakt over het opstellen van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata en de werkagenda Slim en Duurzaam. De inzet van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata is dat overheden eind 2023 veel data met een grote nauwkeurigheid beschikbaar stellen voor reizigers om goede keuzes voor hun reisgedrag te maken. De komende jaren vergt dit nog veel voorbereiding.

De werkagenda Slim en Duurzaam moet voor een periode van 3 jaar de afspraken tussen Rijk en regio vastleggen op het gebied van slim en duurzaam. Aanvullend wordt gekeken of de acties uit het klimaatakkoord dat in juni 2019 door het kabinet is vastgelegd hier ook in kunnen worden geïntegreerd. Gezamenlijk vormt dit dan het regionale mobiliteits plan. Onderdelen van dit plan zijn:

  • Stadslogistiek: uitvoering van het actieplan stadslogistiek en voorbereiding implementatie Zero Emissie Zone in 2025.
  • Fietsstimulering: voortzetting stimuleringsacties, zoals fietsmaatjes en spitsfietsen, en koppeling aan snelfietsroutes.
  • Verkeersmanagement/ITS: afgelopen jaren zijn vrijwel alle verkeerslichten in Zwolle vervangen door zogenaamde intelligente verkeerslichten (i-Vri’s). In het kader van verkeersmanagement willen we in 2020 de verkeerslichten en verwijssystemen die we hebben nog slimmer inzetten en te stimuleren dat automobilisten route- en parkeerinformatie gebruiken om bij hun bestemming te komen. Binnen het project B-ITS (Intelligente Transport Systemen  voor de fiets) willen we innovatie en technologische ontwikkeling gebruiken voor fietsstimulering.

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit hebben een sterke onderlinge relatie. De opbouw van de stad en de mobiliteitsvoorzieningen zijn bepalend voor de mobiliteitsvraag en de vervoerwijzekeuze. De komende jaren blijft ook de gebiedsgerichte aanpak en ontwikkeling van gebieden rondom OV-knooppunten een belangrijke drager in het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur. Het creëren van gemengde woon-werkgebieden leidt tot betere benutting van de beschikbare infrastructuur én optimaal gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen: overdag (door werknemers) en ’s nachts (door bewoners). Bouwen binnen het stedelijk gebied en nabij OV-knooppunten verhoogt de kans op het verkorten van de verplaatsingsafstanden en het gebruik van de fiets.

Criteria

We benutten de bestaande infrastructuur  optimaal door  in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit, zodanig dat:

  • Stakeholders, waaronder bedrijven, in de stad zich mede verantwoordelijk voelen voor de bereikbaarheid, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan gericht op collectief vervoer  en deelconcepten.
  • Aantrekkelijke overstappunten (hubs) worden gecreëerd van auto of bus naar deel(e)fiets en kleinschalige vervoersvormen als collectieve taxi’s.
  • Schoon vervoer (fiets, voetganger, elektrische (deel)auto’s, goederenvervoer) wordt gestimuleerd.
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het autogebruik en een toename van gebruik van schone (deel)voertuigen.
  • Door betere benutting de aanleg van nieuwe (auto)infrastructuur  wordt voorkomen.
  • Er door middel van mobiliteitssturing, verwijzing en tariefdifferentiatie optimale benutting van de verkeersinfrastructuur en parkeerplaatsen ontstaat.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Zero-Emissie Stadslogistiek

Aanvullende uitgaven

60000

Om ruimte te geven aan alle ambities in de binnenstad is de intentie uitgesproken om het gebied binnen de stadsgrachten (incl. Noordereiland) per 2025 aan te wijzen als een emissievrije zone voor stadslogistiek (bestel- en vrachtverkeer). De komende jaren wordt in nauw overleg met alle betrokkenen de stappen uitgestippeld op weg naar schone en minder stadslogistiek. Daarnaast draagt dit bij aan de ambities tot een aantrekkelijkere, leefbare en economisch vitale binnenstad en aan de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord. Dit betekent een meerjarig transitieproces waarbij op basis van data, kennis en samenwerking met partners Zero-Emissie Stadslogistiek wordt onderzocht en voorbereid.
Ter voorbereiding op deze Zero-Emissie Stadslogistiek is vanaf 2021 tot en met 2024 0,3 fte extra inzet (€ 30.000) nodig om dit voor te bereiden en te begeleiden en daarnaast een budget van € 30.000 voor externe kosten.
De financiering vanaf 2022 worden afgewogen bij de begrotingsbehandeling 2022.

Stadsbreed Verkeersmodel

Aanvullende uitgaven

100000

Zwolle is volop in ontwikkeling. Met het vaststellen van de Omgevingsvisie 1.0 en de ontwerp-Omgevingsvisie 2.0 zijn de eerste contouren van de verdere doorontwikkeling van de stad zichtbaar geworden. De ambities op het gebied van woningbouw, maar ook klimaatadaptatie, werkgelegenheid, recreatie en toerisme en leefbaarheid hebben hun weerslag op de fysieke buitenruimte, verplaatsingsgedrag en behoefte van de (toekomstige) inwoners. Steeds vaker komen er vanuit programma's, ontwikkelingen of projecten vragen of het huidige mobiliteitssysteem al deze ambities aankan en welke ingrepen er nodig zijn. Daarnaast speelt de vraag of de huidige buitenring kan transformeren naar een nieuwe binnenring. Redden we het met een systeemsprong en/ of is er op termijn een schaalsprong nodig? Het huidige verkeersmodel is niet meer up-to-date en moet geactualiseerd worden om nu en ook in de toekomst antwoord te kunnen geven wat de impact van alle ambities en ontwikkelingen is op de verkeersafwikkeling in en bereikbaarheid van Zwolle. Voor de actualisatie is een bedrag van € 100.000 nodig.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50