Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand

De nieuwe Cultuurnota 2021-2024 focust voor de jaren 2021 en 2022 op het herstel en verstevigen van de culturele infrastructuur in Zwolle. De effecten van COVID-19 maken dit noodzakelijk. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt gestart met het uitbouwen van de culturele infrastructuur zodat de sector kan bijdragen aan de hoge ambities van de gemeente Zwolle waarin is voorzien in een grote groei in inwonersaantal. Zwolle wil de vierde economie van Nederland worden:  cultuur is hierbij een drijvende economische, maar ook als het gaat om het leefklimaat dat past bij deze groeiambitie.

Regionaal Cultuurprofiel
In de afgelopen twee jaar is door de Minister van OCW ingezet op de ontwikkeling van stedelijke cultuurregio’s. De geografische spreiding van de Stedelijke Cultuurregio Zwolle valt samen met de economische regio van Zwolle. Zowel vanuit de provincie Overijssel als vanuit onze stedelijke regio is flink geïnvesteerd in de samenwerking. Het beleidsinstrument dat de Minister voor de samenwerking heeft opgezet zijn de Proeftuinen. Stedelijke Cultuurregio Zwolle heeft de middelen van rijk en provincie gebruikt voor het realiseren van het Hybrideproductiehuis. Het Hybrideproductiehuis zal verder uitgebouwd worden met aandacht voor Zwolse/regionale makers/de Zwolse gezelschappen. Het is nog onduidelijk of de Minister de financiële middelen voor de stedelijke cultuurregio’s ook in de nieuwe beleidsperiode 2021-202024 zal inzetten. De provincie Overijssel heeft wel de ambitie om hierin te blijven investeren.

Van de rijkssubsidie voor cultuur gaat een zeer beperkt deel naar Landsdeel Oost. In deze samenwerking tussen de grote steden en provincies van Overijssel en Gelderland wordt ingezet op de lobby om te komen tot een wijziging in de systematiek zodat in de toekomst meer rijksmiddelen cultuur voor de regio beschikbaar komen. Naast deze lobby op landsdeelniveau zal vanuit de Stedelijke Cultuurregio Zwolle een lobby gevoerd worden gericht op de specifieke situatie van onze Stedelijke Cultuurregio Zwolle in relatie tot de hoge economische en groeiambities. Ook dragen wij ons deel bi; ls onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 24. Met dit voorstellen nemen wij een voorschot op de nieuwe cultuurvisie en stellen € 160.000 beschikbaar voor Zwolse Makers in 2021.

Musea
De Fundatie heeft landelijke erkenning gekregen en is opgenomen in de BIS (Basis infrastructuur) van het Rijk. Vanaf 2021 zal de Fundatie in Academiehuis de Grote Kerk, een tweede expositieruimte openen in samenwerking met het onderwijs. Deze samenwerkingsvorm is een voorloper voor planvorming voor een eventuele tweede vestiging van de Fundatie in de Spoorzone. Het betreft een samenwerkingsvorm tussen de Fundatie en de creatieve sector.
In 2021 opent Anno haar deuren aan de Melkmarkt en krijgen we er als stad een historisch belevingscentrum en participatief Erfgoedcentrum bij.

Podiumkunsten
Hedon en ZT hebben hun programmering in 2020 moeten aanpassen ten gevolge van COVID-19. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 worden ook in 2021 beperkingen verwacht die invloed hebben op de programmering en bezoekersaantallen. Deze beperkingen zijn ingrijpend voor de bedrijfsvoering en eigen inkomsten. Vanuit het Noodfonds OCW waarin provincie en gemeente Zwolle participeren ontvangen beide instellingen extra subsidie om een deel van de geleden schade te compenseren. Met beide instellingen zal in 2021 intensief contact zijn om te komen tot een passende exploitatie.

Accommodatiebeleid en creatieve sector
In het najaar 2020 is aan de raad de informatienota gepresenteerd waarin een weergave wordt gegeven van het onderzoek naar lokale accommodaties voor culturele en creatieve instellingen. Deze informatienota dient als basis om te bepalen welk voorzieningenniveau passend is voor de omvang en de stedelijke ambities van Zwolle en aan de hand waarvan het kader bepaald wordt gericht op het benutten van vrijkomende accommodaties ten behoeven van de culturele en creatieve sector.

Cultuurhistorie:
We willen de cultuurhistorische attractiviteit van onze stad beter zichtbaar maken en versterken door de gezamenlijke kracht te benutten van onze culturele partners. Wij zorgen voor de verbinding tussen partijen en stimuleren de samenwerking, bijvoorbeeld met de beheersstichting Sassenpoort. Beleidskaders zijn Toegankelijkheidsnota, Binnenstadsvisie 2010 en de Cultuurnota 2021-2024.
In deze gemeente leven gedachten over de actualisatie van de presentatie van de geschiedenis, waarbij het verhaal van Zwolle mogelijk als voorbeeld kan dienen. Daarnaast zal het Historisch Centrum Overijssel aandacht besteden aan de verdere digitalisering van de collectie en het archiefbeheer.

Stadkamer
Voor de bibliotheek- en ontmoetingsfunctie van Stadkamer is de beleidsmatige aandacht gericht op het behoud en vernieuwen van de drie wijkvestigingen.  Het streven is om elke vestiging een eigen herkenbaar profiel te geven met Zwolle Zuid als koploper.
Stadkamercentrum gaat  verder met de doorontwikkeling van haar bedrijfsmodel en verkent intensievere samenwerking met natuurlijke partners. Het succesvolle Zwolse model van cultuureducatie wordt voortgezet en er wordt nadrukkelijk  de verbinding met cultuurparticipatie gezocht. Door een iets hogere bijdrage vanuit het Rijk voor cultuureducatie kan er meer ingezet worden op cultuurparticipatie. Naast deze structurele bijdrage voor betreffende beleidsterreinen zal Stadkamer op projectbasis rijksfinanciering werven via de landelijke cultuurfondsen.

Kunst in de openbare ruimte
In het najaar 2020 is de visie op kunst in de openbare ruimte aangeboden aan de raad. Deze visie 'Beeld op Zwolle' maakt beleidsmatig onderdeel uit van de cultuurnota 2021-2024. Bij deze visie zit een uitvoeringsprogramma met aandacht voor een Landmark bij de IJssel als startpunt van het te ontwikkelen Engelenpad. Deze nog te realiseren route zal onderdeel uitmaken van  de eveneens nog te realiseren kunstroute van 'IJssel tot Vecht'.

Commissariaat voor de Media
In 2020 stelt Het Commissariaat voor de Media een uitzendlicentie beschikbaar voor de periode tot 2025. Wanneer RTV Focus definitief de nieuwe licentiehouder wordt zullen er afspraken gemaakt worden over zichtbaarheid, journalistieke kwaliteit en het borgen van herkenbaarheid voor de gehele Zwolse maatschappij.

Cultuurnota
Bovenstaande onderdelen worden beleidsmatig verankerd in de Cultuurnota 2021-202 welk in de inleiding wordt omschreven.

Criteria

We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand, zodanig dat:

  • De lokale en regionale basisinfrastructuur wordt gesteund zodat zij voor de stad behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt en uitgebreid met inzet van rijksfinanciering.
  • Bestaande voorzieningen optimaal worden gebruikt en er meer differentiatie en variatie in het aanbod komt voor een breed publiek.
  • De aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt versterkt door het meer zichtbaar maken van cultuurhistorie en culturele uitingen op verschillende locaties (onder andere Sassenpoort, Fundatie Future Factory Academiehuis Grote Kerk en het belevings- en Erfgoedcentrum Anno).
  • Het cultuuraanbod de attractiviteit van Zwolle vergroot en stimuleert om Zwolle te bezoeken.
  • Het cultureel ondernemerschap wordt versterkt en er wordt in kwaliteit geïnvesteerd. Dit zal o.a. bijdragen provinciale en landelijke erkenning (en bijdragen).
  • Cultuureducatie een plek krijgt binnen onderwijs en wijken.
  • Cultuurparticipatie sterker wordt verankert met stimulans van landelijke fondsen.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Correctie bijdrage incidentele middelen cultuur

Budgettair neutraal

Er is een bijdrage ontvangen van € 10.482 vanuit Groen voor het plaatsen van een kunstwerk in het park de Wezenlanden die nog op het project verwerkt moet worden.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50