Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel

Een noodsituatie kan grote gevolgen hebben voor de vitaliteit van een wijk. Denk aan de impact van een grote brand, overstroming of een explosie. Wanneer zoiets gebeurt, is de veiligheid van Zwollenaren en hulpverleners direct in het geding. Naast het menselijk leed, kennen noodsituaties ook vaak grote materiële en daarmee financiële gevolgen. Het is dus van belang dat we er alles aan doen om noodsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer deze toch ontstaan zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het voorkomen van een noodsituatie doen we door het veilig inrichten en (laten) gebruiken van de fysieke omgeving. Maar daarbij zetten we ook in op gedragsbeïnvloeding van inwoners, ondernemers en instellingen. Hierdoor stimuleren we hen om veilig te leven en zelfredzaam te kunnen zijn. Wanneer er toch nood aan de man is, kunnen onze inwoners rekenen op professionele hulpverleners die er alles aan doen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Criteria

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

  • We een noodsituatie voorkomen of de negatieve gevolgen bij het ontstaan daarvan beperken.
  • We bij branden, incidenten en crises samenwerking organiseren tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners.
  • We werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Beleidsinterventie bij Berap 2021-1

Rechtspositie vrijwilligers Veiligheidsregio
De huidige rechtspositie van de vrijwilligers van de Veiligheidsregio is strijdig met Europese regelgeving, gelijk werk = gelijk loon. Wens vanuit de vrijwilligers als de Veiligheidsregio's is om de vrijwilligheid te behouden. Er is een denkrichting uitgewerkt en landelijk getoetst. Op basis van de huidige taakinvulling bij 14 van de 35 posten is (gedeeltelijke) parttime aan de orde. Voorlopige inschatting is een structureel hogere last van 1,5 mln. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer deze hogere lasten zich voor gaan doen en hoe deze kosten gedekt gaan worden, bijdrage ministerie, hogere bijdrage deelnemers of extra taakstelling Veiligheidsregio.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50