Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Zwolle streeft naar vitale wijken, waar iedereen meedoet en waar bewoners actief en trots met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. Een wijk waar het fijn wonen is en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De wijken zijn goed toegankelijk, met passende woningen en goede voorzieningen. Een vitale wijk is nu én in de toekomst aantrekkelijk om in te leven. Daarvoor zijn ze voorbereid op een veranderend klimaat, leveren ze een bijdrage aan de energietransitie en gaan ze mee met de tijd.

In vitale wijken is het mogelijk elkaar te ontmoeten en om gezond en veilig te leven. Dat gebeurt onder andere buiten. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen, sporten, spelen en recreëren.
Door corona en de 1,5 meter samenleving gebruiken inwoners de buitenruimte nu veel meer dan eerder. Dat is positief, want het zorgt voor meer buitengeluk in de stad. Maar het levert ook
vraagstukken op. We gaan beter bekijken hoe we de buitenruimte verdelen. We kijken daarvoor naar gebruik, gedrag en inrichting. Dat doen we samen met alle betrokken partijen.  

Ontmoeten en gezond en veilig leven doen we ook binnen. We zien dat criminelen steeds vaker digitaal toeslaan. De cybercrime stijgt, juist nu we door corona meer zijn aangewezen op digitale communicatie. We willen dat onze inwoners daartegen weerbaarder zijn. Daarom werken we mee aan de uitvoering van een regionaal plan.     

Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten. Als dat kan ondersteunen we met ons gemeentelijk vastgoed ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten. Ook dragen we bij aan de energietransitie. Per wijk bekijken we wat daarvoor nodig is. En wat we met elkaar willen bereiken.

Bewoners bepalen met hun betrokkenheid en inzet het gezicht van de wijk. Steeds vaker nemen ze zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is en moedigen eigen initiatief aan. We luisteren en gaan met buurten en wijken in gesprek, als onderdeel van ‘Start voor de start’. Dit is een methode om ervoor te zorgen dat we eerst denken en dan doen, door aan het begin met alle interne en externe betrokkenen het vraagstuk door te lopen. Samen met bewoners en andere partners en betrokkenen werken we zo aan vitale wijken, waar de mens centraal staat. We willen dat iedereen in Zwolle kan meedoen en prettig kan leven en wonen. Daarbij hebben we ook oog voor het welzijn van (huis)dieren.

Financiën

Doel

Omschrijving

 Bedrag 2021 

2022

2023

2024

2025

7.1.2

Onderdoorgang Weteringpad

               6.750

       6.750

       6.750

       6.750

       6.750

7.1.2

 - Dekking uit stelpost Stadsuitbreiding

             -6.750

      -6.750

      -6.750

      -6.750

      -6.750

7.1.2

Schade als gevolg van de winter aan asfaltverhardingen

          300.000

7.1.2

Overname voetspoorbrug Hanzeland

            40.500

       5.500

       5.500

       5.500

       5.500

7.1.2

Subsidie ombouw iVRI's

          130.000

7.1.2

 - Dekking subsidie provincie

         -130.000

7.1.3

Walstroom Prinses Margriethaven; aanvullend krediet

            56.000

       1.300

       1.300

       1.300

       1.300

7.1.3

 - Dekking aanwezig binnen exploitatiebudget

           -56.000

      -1.300

      -1.300

      -1.300

      -1.300

7.1.3

Zalnése Wetering (Ruimte voor de Vecht)

          130.000

 -130.000

7.1.3

 - Dekking uit aanwezige middelen in reserve incidentel bestedingen

         -130.000

   130.000

7.1.3

Herinrichting park Weezenlanden

            13.345

7.1.4

Verbeteren brandveiligheid Blijmarkt 25; krediet

          150.000

     11.500

     11.500

     11.500

     11.500

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -150.000

7.1.4

Restauratie Attiek Drostenhuis (museum ANNO); aanvullend krediet

          495.000

     24.750

     24.750

     24.750

     24.750

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -495.000

7.1.4

Verbouwing ANNO - extra inkomsten en verhoging krediet

       1.470.767

     56.966

     56.966

     56.966

7.1.4

 - Dekking uit subsidies, onderhoudsreserve en huurinkomsten

     -1.470.767

    -56.966

    -56.966

    -56.966

7.1.4

Inrichtingskosten Luttekestraat 35; krediet

          180.000

     14.000

     14.000

     14.000

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten uit  huurinkomsten

         -180.000

    -14.000

    -14.000

    -14.000

7.1.4

Twistvlietweg 1-W1 / Twistvliettoren

            21.000

7.1.4

 - Dekking uit onderhoudsreserve gemeentelijke panden

           -21.000

7.1.4

Strategie verduurzamen maatschappelijk (gemeentelijk) vastgoed 

            50.000

7.1.4

Doorschuiven onderhoud Vastgoed 2020 naar 2021

       2.355.683

7.1.4

 - Dekking via onderhoudsreserve

     -2.355.683

7.2.3

Extra kosten Toezicht & Handhaving door corona

          200.000

7.2.4

Tijdelijk stimuleringsregeling verkeersveiligheid

            18.595

7.2.4

 - Dekking subsidie ministerie van I en W

           -18.595

7.2.4

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 

            65.000

7.2.4

 - Dekking subsidie ministerie van I en W

           -65.000

7.3.3   

Aanpak Eikenprocessierups

          230.000

7.3.4

Wet KenbaarheidPubliekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

            60.000

7.3.4

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

            33.857

7.3.4

 - Dekking via egalisatiereserve Gebiedsbeheersplan

           -33.857

Totaal programma 7. Vitale wijken

          893.845

     41.750

     41.750

     41.750

     41.750

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50