Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.3.4 We voorkomen gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid

Ruimtelijke- en milieuafwegingen spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de gezondheid. Milieunormen zijn gebaseerd op de effecten op de gezondheid en de veiligheid. Milieu in de fysieke leefomgeving is een dynamisch terrein van steeds meer verantwoordelijkheid, maar  ook met steeds meer vrijheid voor lokale uitwerking. Dat biedt kansen om beleidskeuzes te maken. De nieuwe Omgevingswet gaat hier meer ruimte in bieden, maar er blijven bandbreedtes bestaan en voor sommige aspecten wordt er helemaal geen afwegingsruimte ingebouwd.

Vanaf 2018 is een groot aantal milieutaken belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. De OD geeft invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht en draagt zo effectief bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Enerzijds door ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Anderzijds door toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Vergunningverlening en de afhandeling van meldingen wordt lean uitgevoerd en is op orde. Datzelfde geldt voor toezicht en handhaving.

De ondergrond (bodem en grondwater) is een belangrijke drager voor een gezonde stad en vitale gebieden. Veilig gebruik van bodem en grondwater staat voorop. Feit is echter dat het technisch en financieel onmogelijk is om alle bodem- en grondwaterverontreinigingen te saneren tot een kwaliteitsniveau dat voor alle vormen van gebruik geschikt is. Daarom staan in het bodembeleidsplan functies van de ondergrond centraal en is het beoogde kwaliteitsniveau afgestemd op die functies. We nemen te allen tijde risico’s voor de volksgezondheid weg en zorgen voor bescherming van de drinkwaterwinning. Daarbij is een betaalbare en uitvoerbare bodemsaneringsoperatie noodzakelijk. Hiervoor is een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld. Deze is uitgewerkt in het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal (GBP).
Deze aanpak kan ook een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling en verstedelijkingsopgave. Juist in en om het centrum van Zwolle, waar van oudsher de meeste verontreiniging zit,  kan stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen door bodem- en grondwaterverontreiniging worden opgeheven, zoals bijvoorbeeld bij de Hornbach-locatie. Zie ook doel 6.4.3.

Bij geluid, als belangrijke kwaliteitsbepaler voor de leefomgeving, is beleidsvrijheid aan de orde. Eigen verantwoordelijkheid, niet langer normgestuurd, en lokaal maatwerk zijn daarbij de sleutelbegrippen. Voor Zwolle past deze vernieuwing in de werkwijze van gebiedsgericht werken aan milieu. Zo wordt er naar gestreefd de geluidskwaliteit te realiseren die past bij een betreffend gebiedstype.
Zwolle voldoet aan wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Extra maatregelen zijn niet noodzakelijk. Daarnaast geldt dat door autonome ontwikkelingen, onder andere door het steeds schoner worden van voertuigen en optimalisatie van de mobiliteit, de kwaliteit van de lucht verbetert.
De ontwikkeling van Lelystad Airport heeft effecten op het leefklimaat (geluid en (ultra)fijnstof) in delen van de stad. Samen met de regio willen wij de negatieve effecten van Lelystad Airport zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij wordt onder andere ingezet op hogere vliegroutes en glijvluchten, om zodoende  de uitstoot van fijnstof en geluid te verminderen.

Bij externe veiligheid gaat het om risico’s voor de mens als gevolg van het opslaan, be- en verwerken en transport van gevaarlijke stoffen. In Zwolle wordt voorzien in de basisveiligheid voor Zwolse burgers, wat wil zeggen dat er nergens op het grondgebied van de gemeente veiligheidsnormen worden overschreden.

Criteria

We voorkomen gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem,  grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid, zodanig dat:

 • Vergunningverlening lean en toezicht & handhaving adequaat wordt uitgevoerd.
 • Voor bodem en ondergrond:
  • De kwaliteit van de ondergrond wordt afgestemd op de functie.
  • De drinkwaterwinning beschermd blijft en er voldoende schoon drinkwater beschikbaar blijft voor toekomstige generatie.
  • De bodemsaneringsoperatie uitvoerbaar blijft en probleemeigenaren worden ontzorgd.
 • Geluidhinder voor bestaande woningen wordt teruggedrongen en nieuwe geluidhindersituaties worden voorkomen.
 • Op 5 a 6 locaties geluidknelpunten worden aangepakt ten behoeve van circa 350 geluidgehinderden.
 • De luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).
 • Bij externe veiligheid sprake is van handhaving van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico) en een aanvaardbaar groepsrisico.
 • Het aantal asbestdaken in Zwolle vermindert voordat het asbestdakenverbod van kracht wordt.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Wet KenbaarheidPubliekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

Aanvullende uitgaven

60000

Als koper van een woning en/of perceel  is het belangrijk te weten of er b.v. een ernstige bodemverontreiniging is of dat het pand een monument is en dus niet zomaar mag worden aangepast. Dit zijn voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen die door overheidsorganisaties worden opgelegd.
Of er een beperking rust op een object of perceel was voor belanghebbenden  niet altijd eenvoudig te achterhalen: De informatiepositie tussen koper en verkoper was ongelijk evenals de informatiepositie tussen overheidsorganisatie waar de ‘beperking’  was opgelegd en notaris/makelaar.

De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) is aangepast om deze ongelijkheid weg te nemen. Vanaf 1 april 2020 t/m 31 december  zijn de publiekrechtelijke beperkingen van alle gemeenten beoordeeld, opgeschoond en overgezet naar de Basisregistratie Kadaster inzake Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB). Geanonimiseerde brondocumenten zijn gekoppeld aan deze registratie van de opgelegde beperking, die in vele afgeleide systemen wordt hergebruikt. Zwolle heeft haar beperkingen in 2020 succesvol  overgezet, behalve voor bodembeperkingen.
Het Kadaster ontsluit  deze gegevens en ze worden  verplicht gebruikt door notaris/makelaar.

Voor bodem bleek het onmogelijk om op tijd de brondocumenten te achterhalen en de registratie te beoordelen en op te schonen. In oktober 2020 is besloten deze administratie van  197 beperkingen ‘as is’ over te zetten. Aan Kadaster is gemeld dat Zwolle in 2021 de bodemdossiers zal beoordelen, opschonen en registreren.  Totdat dit is gerealiseerd, voldoet de gemeente voor de bodembeperkingen niet aan de Wkpb.

Voor deze werkzaamheden is de inzet van de Omgevingsdienst noodzakelijk. De eenmalige kosten bedragen € 60.000.

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

Budgettair neutraal

Voor het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal zijn in 2020 minder kosten gemaakt dan geraamd. Hierdoor is er ook een lager bedrag onttrokken uit de egalisatiereserve GBP. Voor een deel waren er al wel verplichtingen aangegaan maar komen de kosten hiervoor pas in 2021. Deze overlopende verplichtingen worden in 2021 op geraamd ten laste van de reserve GBP. De overlopende verplichtingen lopen regulier via de reserves nutvw en de besluitvorming voor het op ramen van deze posten in het volgende jaar is onderdeel van de 1e periodieke wijziging. Daarin wordt echter niet het op ramen vanuit de egalisatiereserve meegenomen. Hiervoor is dus een aparte technische wijziging nodig.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50