Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.5 We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid

Het grondbeleid, zoals beschreven in de verplichte paragraaf grondbeleid, ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, waarbij direct en indirect met inzet van financiële- en juridische instrumenten bij wordt gedragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle. Duurzaamheid is uitgangspunt bij al ons handelen. Bij het vaker ontbreken van financieel rendabele ontwikkelingen, wordt gezocht naar de maatschappelijke effecten en het maatschappelijk rendement. Dit om de stedelijke ontwikkeling op gang te houden. Met een situationeel grondbeleid wordt, afhankelijk van de concrete situatie, bepaald welke werkwijze en rolneming wordt aangenomen, dit met inachtneming van de wet- en regelgeving. Daarbij zijn naast de inhoudelijke (beleids)kaders ook expliciet de financiële kaders meesturend.

Grondbeleid is faciliterend aan de doelen 5.1.1 en 6.1.2 en 6.2.1. Indicatoren bedrijventerreinen en woningbouw zijn daarom opgenomen bij economie en wonen.

Criteria

We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid, zodanig dat:

  • Er voldoende ruimtelijke projecten in voorbereiding en uitvoerend zijn om de (toekomstige) huishoudensontwikkeling te kunnen faciliteren, zowel actief als facilitair.
  • De ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren tot stand worden gebracht.
  • De ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de overige duurzaamheidsaspecten bij ruimtelijke projecten ook financieel in beeld wordt gebracht en hierover transparante besluitvorming kan plaatsvinden en deze tot stand kunnen worden gebracht.
  • Er actief wordt geacteerd op het eigen grondbezit en de actieve exploitaties tegen een financieel aanvaardbaar resultaat worden ontwikkeld.
  • De markt wordt gestimuleerd om haar aandeel te nemen in de ruimtelijke ambities van de stad.
  • Bij het beheer van gronden de marktbenadering van toepassing is.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Vervangen slagbomen en trafokast; krediet

Budgettair neutraal

De gemeente verhuurt op tijdelijke basis parkeerplaatsen op Voorsterpoort aan gebruikers van de IJsseltoren. De slagboominstallatie en de bijbehorende trafo/nutsvoorzieningen zijn aan vervanging toe. Het betreft een noodzakelijke herinvestering. De kosten van de vervanging van de slagboom bedragen € 31.000 en de trafo/nutsvoorzieningen € 22.000. In totaal een investering van € 53.000 waarvan de kapitaallasten met ingang van 2022 € 5.830 bedragen.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50