Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.4 We bevorderen de verkeersveiligheid

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede, verkeersveilige en toegankelijke infrastructuur noodzakelijk. Daarom blijven we in Zwolle investeren in een verkeersveilige infrastructuur”. Landelijk stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, met name onder fietsers, mede door de toegenomen mobiliteit. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd. In Zwolle is in tegenstelling tot de landelijke trend een daling te zien in deze ongeval gegevens.

Zwolle sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Deze nulambitite stelt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die risico’s te verkleinen. Dat is een ambitieuze doelstelling, juist door de groei van het verkeer in het algemeen en het aantal fietsers in het verkeer in het bijzonder, de opkomst van de (snellere) elektrische fiets en de deelname van meer kwetsbare ouderen in het verkeer de komende jaren.

We geven prioriteit aan het aanpassen van wegen met de grootste risico’s, zoals specifieke locaties en routes waar veel klachten over komen of waar kinderen vaak gebruik van maken. Deze knelpunten gaan we het eerst aanpakken. Voor kwetsbare groepen zoeken we naar veilige kruispunten en oversteeklocaties. Zo beperken we de snelheid van gemotoriseerd verkeer in de buurt van deze plekken. Daarnaast zoeken we naar simpele maatregelen om het aantal eenzijdige ongevallen te verminderen.

We steunen initiatieven die deelnemers in het verkeer opleiden en bewustwording over risicovol gedrag, zoals alcoholgebruik en hard rijden, vergroten. Dit is vooral belangrijk in de buurt van plekken met veel kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bij  basisscholen en bij buurtvoorzieningen. Tegelijk gaat opleiden over belangrijke vaardigheden, zoals ouderen die goed leren fietsen op een e-bike, valtraining voor deze zelfde doelgroep en extra lessen in verkeersinzicht voor jonge bestuurders. We sturen daarnaast ook direct op gedrag, onder meer met het steunen van lokale initiatieven voor verkeersveiligheid .

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Criteria

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Tijdelijk stimuleringsregeling verkeersveiligheid

Budgettair neutraal

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bedrag van € 18.595 beschikbaar gesteld als tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020.
Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT 2018, 2019. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. De middelen worden binnen het doel 7.2.4. Verkeersveiligheid ook als zodanig ingezet.

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Budgettair neutraal

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bedrag van € 65.000 beschikbaar gesteld vanuit
de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. Binnen deze regeling voert Zwolle voor kosteneffectieve en risicogestuurde infrastructurele maatregelen uit op het onderliggende wegennet om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te maken. De middelen worden binnen het doel 7.2.4. Verkeersveiligheid ook als zodanig ingezet.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50