Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode gaan we actief aan de slag met het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen, waaronder het spoor omgevingsvisie (zie doel 6.1.1) en het spoor omgevingsplan. Dat gebeurt op een integrale wijze voor de gehele fysieke leefomgeving en bovendien organisatie breed. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen, maar ook om het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken en om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

  • Concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
  • Samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, vergunningen en beheer.
  • Samengewerkt wordt met inwoners, bedrijven en instellingen in gemeente en regio, op basis van gedeelde informatie.
  • Zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
  • Begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Samenhangende Objecten Registraties (SOR)

Aanvullende uitgaven

85000

Het ministerie van BZK is gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de locatie gebonden informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van meerdere bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Deze ontwikkeling heeft grote impact op de BGT, BAG, WOZ en BOR. Gemeente Zwolle is bronhouder en verantwoordelijk voor BGT, BAG, WOZ en BOR.  

De doelstelling is om meer samenhang tussen de registraties te realiseren, waardoor deze in samenhang en visueel meer aantrekkelijk benaderbaar zijn voor professional en inwoner. Dit vraagt een gemeentebrede aanpak om deze transitie te realiseren en moet starten in 2021. Deze aanvraag van € 85.000 betreft de voorbereidingsfase van dit project. De daaropvolgende transitiefase 2022 – 2024 en vanaf 2025 de nieuwe beheerfase zullen bij de begroting 2022-2026 worden meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50