Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Zwolle is een gastvrije en toegankelijke gemeente. Inwoners, bedrijven, bezoekers, forensen en vervoerders hebben volop keuzevrijheid bij het plannen van hun reis. Zwolle is een belangrijk scharnierpunt voor verkeer, zowel via het water, de weg, het fietspad als het spoor. We zijn het tweede spoorknooppunt van Nederland, we kennen het hoogste fietsgebruik binnen de stad van de wereld én we hebben een uitstekende autobereikbaarheid.

Een goede mobiliteit draagt bij aan onze economisch sterke positie en regionale aantrekkingskracht, met een goede bereikbaarheid voor inwoners, forensen, logistiek verkeer, studenten en scholieren. We behoren tot de steden met het grootste aandeel verkeer dat iedere dag vanuit de regio naar de stad reist, het Daily Urban System van Zwolle.

Om Zwolle in de toekomst gastvrij en bereikbaar te houden, gaan we vaker de fiets pakken, met de deelauto rijden of met het openbaar vervoer reizen. We zetten in op het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke en herkenbare loop- en doorfietsroutes en het wijzigen van het mobiliteitsgedrag: meer fietsgebruik in plaats van de auto. Met het oog op de verduurzaming van mobiliteit zetten we, vraaggestuurd ,in op het realiseren van elektrische laadpalen om elektrisch rijden aan te moedigen en gaan we de samen met partners de realisatie van mobiliteitshubs onderzoeken. Aanvullend willen we toe naar minder, kleinschaliger en schoner vrachtvervoer in de stad. Deze aanpak sluit aan bij ons bestaande actieplan Stadslogistiek en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (kortweg: ZES).

Door te investeren in duurzame en inclusieve mobiliteitsoplossingen en goede alternatieven voor (vracht)autoverkeer kan onze stad een verdere groei ook voor het verkeer faciliteren. We streven naar meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, in combinatie met de auto zodat onze stad voor alle vervoerwijzen bereikbaar blijft en we voldoende keuzevrijheid in mobiliteit blijven garanderen.

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
  • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
  • Bestemmingen gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets of te voet.
  • De buitenruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
  • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt geborgd.
  • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) en moment kiezen, en prioriteit geven aan schoon vervoer.
  • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de  bedrijventerreinen.
  • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven op het gebied van Centrumgebied (Spoorzone en Binnenstad), klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Exploitatielasten Ondergrondse Fietsenstalling

Budgettair neutraal

Op drie december 2020 is de nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein in de Spoorzone geopend. Station Zwolle wordt klaargemaakt voor de toekomst als belangrijke schakel in het OV-netwerk. In de stalling is ruimte voor meer dan 5.500 fietsen. Op 16 december 2020 is de raad geïnformeerd over het exploitatietekort van de fietsenstalling. In de afgelopen jaren zijn de beheer- en exploitatiekosten hoger uitgevallen door onder meer hogere personeelslasten van NS medewerkers, hogere lasten voor (meerjaren)onderhoud en eigenaarslasten.
De exploitatie van de fietsenstalling is nog niet sluitend. Er is een structureel exploitatietekort van € 200.000. Het tekort van dit jaar kan gedekt worden uit de reserve Spoorzone. Het tekort vanaf 2022 zal worden verwerkt in de begroting 2022 en komt ten laste van de algemene middelen.

Stadsergonome

Aanvullende uitgaven

30000

De gemeente Zwolle heeft in 2013 het VN verdrag voor mensen met een handicap onderschreven. Het belangrijkste doel van dit VN verdrag is om vast te leggen dat iedereen –met of zonder een beperking– zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. De gemeente Zwolle stimuleert inclusiviteit onder andere door het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Daarnaast neemt Zwolle bijvoorbeeld deel aan het landelijke koplopers programma van de VNG.

Binnen het fysieke domein is hiertoe in het verleden de rol van stadsergonoom in het leven geroepen. De stadsergonome is vanuit het fysieke domein een expert op het gebied van toegankelijkheid, borgt dat stedenbouwkundigen, werkvoorbereiders en verkeerskundigen in beheer en projecten de goede technische maatregelen toepassen voor de minder valide mens. Ook is de stadsergonome het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken stichtingen en belangengroeperingen. Voor het borgen van deze rol en de verbinding tussen fysiek en sociaal domein en bijvoorbeeld de stichting Toegankelijk Zwolle ook in 2021 en verder te continueren is jaarlijks € 30.000,- nodig, gebaseerd op een inzet van gemiddeld 0,2 fte.
De inzet voor 2021 wordt ten laste van het Berapresultaat gebracht en bij de begrotingsbehandeling 2022 zal de structurele voortzetting worden afgewogen.

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Openbare Ruimte Stationsplein en Stationsweg

Budgettair neutraal

Het ontwerp van het Stationsplein en de Stationsweg is voorzien van een nieuw ontwerp waarbij klimaatadaptatie en berging van regenwater een nog grotere rol speelt. Dit herontwerp heeft geresulteerd in een ontwerp waarbij maximaal is ingezet op een openbare ruimte als superspons.
Het Stationsplein, de  Stationsweg en ook de Ooster- en Westerlaan wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd via waterdoorlatende bestrating en beplantingsvakken. Het overige overtollige hemelwater gaat naar de waterbergende fundering en (infiltrerende) kratten en aqua-base-systemen. Bij een waterornament bij het Stationsplein is te zien hoe het water ‘in de bodem verdwijnt’. Daarmee wordt het verhaal van klimaatadaptie beleefbaar gemaakt voor de bezoekers en de reizigers. De doelstelling om de maatgevende hoosbui (75 mm in één uur) op te vangen kan door deze maatregelen hiermee worden gehaald.

Dit nieuwe ontwerp heeft tot gevolg dat de meerkosten € 62.000 bedragen. Deze extra lasten worden gedekt uit het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Activering Investeringen Spoorzone; kredieten

Budgettair neutraal

De investeringen van een aantal deelprojecten van de Spoorzone worden gedekt uit middelen die gereserveerd zijn in de reserve Spoorzone. Deze investeringen mogen niet in een keer afgeboekt worden maar dienen afgeschreven te worden in een aantal jaren (30-40). De jaarlijkse kapitaallasten dienen gedekt te worden uit deze gereserveerde middelen die momenteel in de reserve Spoorzone zitten. Deze gereserveerde middelen dienen overgeheveld te worden naar de Egalisatiereserve Dekking Kapitaallasten van waaruit de jaarlijkse kapitaallasten gedekt worden.
Het betreft investeringen in de ondergrondse fietsenstalling voor € 1.749,000 en het busstation voor € 4.250.000.

Aanpak Zuidelijke Binnenring

Budgettair neutraal

Vanuit verschillende doelen / projecten worden middelen beschikbaar gesteld om in te zetten op de Zuidelijke Binnenring: een visie opstellen voor zuidelijke centrumring (ook Singelpark genoemd); meer inrichten voor langzaam verkeer; aantrekkelijkheid voor bezoekers vergroten; meer klimaat adaptief maken; route binnenstad-station-spoorzone versterken (aanvulling op Stationsweg). Het is logisch om dan ook de budgetten uit verschillende doelen/projecten samen te trekken.

Subsidie project Fietsverbinding Marslanden-Herfte

Budgettair neutraal

Gemeente Zwolle ontvangt subsidie van Provincie Overijssel voor de uitvoering van het project Fietsverbinding Marslanden-Herfte. Met dit project wordt het fietsgebruik gestimuleerd. Met de realisatie van de fietsverbinding wordt het buurtschap Herfte voor fietsers beter en veiliger verbonden met de Marslanden maar ook met de rest van Zwolle-Zuid en richting het station/centrum Zwolle.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50