Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt ervoor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Die groei gaat harder dan we gewend waren. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze leefomgeving.  

We gaan voor duurzame groei. Dat vraagt letterlijk om ruimte. Bijvoorbeeld voor voldoende woningen.
We verwelkomen veel nieuwe inwoners, van binnen en buiten de regio. De vraag naar woningen is groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We zorgen daarom voor wegen, fiets- en voetpaden. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar. Die verkeersveilig en toegankelijk is.   

Tegelijkertijd werken we aan een energieneutrale stad en spelen we in op een veranderend klimaat.
De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen willen we zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk omzetten in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Denk aan energie uit onze bodem, ons (afval)water, uit biomassa en van zon en wind. Van aardgas gaan we zoveel mogelijk af. Die veranderingen noemen we de energietransitie. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en overheden krijgen hier de komende jaren steeds meer mee te maken. In 2050 willen we energieneutraal zijn.    

Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Dat doen we bijvoorbeeld al in onze voorbereidingen op de Omgevingswet, die in 2022 ingaat.

In 2019 deed de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken mogen we ons niet beroepen op het PAS. Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergunningen in de agrarische sector, maar ook voor bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. In 2019 is in reactie op de stikstofcrisis een team in het leven geroepen om de impact van de stikstofproblematiek op de gemeente zo klein mogelijk te krijgen en houden. De inzet van dit Stikstofteam zal ook in 2021 nodig zijn. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 25 (stikstofteam).

Financiën

Doel

Omschrijving

 Bedrag 2021 

2022

2023

2024

2025

6.1.1

Omgevingsvisie

          200.000

6.1.1

Krediet Omgevingsvisie

          164.000

6.1.1

 - Dekking Begroting Baten en Lasten Omgevingsvisie

         -164.000

6.1.1

NOVI-gebied regio Zwolle

            77.000

   117.000

6.1.1

Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier

            50.000

   100.000

6.1.2

Anterieure overeenkomsten zonnevelden

            60.680

6.1.2

 - Dekking anterieure overeenkomsten

           -60.680

6.1.2

Roelenweg Oost: onderzoek financiële bijdrage studentenhuisvesting

            26.250

6.1.2

 - Dekking ontwikkel overeenkomst met Volker Wessels

           -26.250

6.1.2

Activeren voorbereidingskredieten grexen; inboeken kredieten

          506.955

       5.070

       5.070

       5.070

       5.070

6.1.2

 - Dekking rentekosten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -506.955

6.1.3

Samenhangende Objecten Registraties (SOR)

            85.000

6.1.5

Vervangen slagbomen en trafokast; krediet

            53.000

       5.830

       5.830

       5.830

       5.830

6.1.5

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

           -53.000

6.2.1

Volkshuisvestingsfonds

            75.000

6.2.1

Westenholte Stins

            66.000

6.2.1

Stilohal; krediet

          100.000

       1.000

       1.000

       1.000

       1.000

6.2.1

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2022 uit algemene middelen

         -100.000

6.2.1

Versnelling van de woningbouwopgave

            69.000

6.3.1

Openbare Ruimte Stationsplein en Stationsweg

            62.000

6.3.1

 - Dekking tlv Gemeentelijk rioleringsplan

           -62.000

6.3.1

Activering Investeringen Spoorzone; kredieten

       5.999.569

6.3.1

 - Dekking: van reserve Spoorzone naar reserve egalisatie kapitaallstn

     -5.999.569

6.3.1

Aanpak Zuidelijke Binnenring

            68.356

6.3.1

 - Dekking: samenvoeging diverse budgetten in projecten

           -68.356

6.3.1

Subsidie project Fietsverbinding Marslanden-Herfte

          275.000

6.3.1

 - Dekking subsidie provincie 

         -275.000

6.3.1

Exploitatielasten Ondergrondse Fietsenstalling

          200.000

   200.000

   200.000

   200.000

   200.000

6.3.1

 - Dekking uit reserve Spoorzone; vanaf 2022 algemene middelen

         -200.000

6.3.1

Stadsergonome

            30.000

6.3.2

Zero-Emissie Stadslogistiek

            60.000

6.3.2

Stadsbreed Verkeersmodel

          100.000

6.4.1

Overheveling restantbudget energietransitie 2020

          458.854

6.4.1

 - Dekking overheveling van 2020 naar 2021 en extra subsidies

         -458.854

6.4.4

Klimaatadaptatie 2018-2020; ophoging krediet

          216.496

6.4.4

 - Dekking uit reguliere middelen, GRP en subsidie Citydeal

         -216.496

6.4.4

Bijdrage Rijkscofinancieringsregeling Interreg Catch

          100.947

6.4.4

 - Dekking Rijkscofinancieringsregeling

         -100.947

Totaal programma 6. Toekomstgerichte stad

          812.000

   428.900

   211.900

   211.900

   211.900

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50