Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Het veranderend klimaat raakt alles wat we doen: wonen, werken en recreëren. Klimaatadaptatie raakt dus alle beleidssectoren.  Naast klimaatverandering staat  Zwolle voor een groeiopgave en wil de stad samen met de regio de transitie maken naar duurzame energie.  Dat betekent dat er  ruimtelijke uitdagingen zijn op het gebied van  bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, energietransitie, water en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er sociaal-maatschappelijke opgaven als radicalisering, werkloosheid, arbeidsmigratie en vluchtelingen.  De coronacrisis maakt een groene, leefbare woonomgeving voor inwoners nog belangrijker.

We zien klimaatverandering  als kans voor een duurzame, inclusieve leefomgeving. Sterker nog, door de stad en de regio nog aantrekkelijker te maken om in te leven, te werken en te recreëren, willen we graag een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Door intensief samen te werken in de regio met overheden, ondernemers en onderwijs, koersen we op een duurzame toekomst. Daarbij we zetten we kwetsbaarheid om in weerbaarheid.

De regio Zwolle is als deltagebied kwetsbaar voor klimaatverandering door botsende systemen. De regio wordt ingeklemd door meer/minder water vanuit het achterland en hogere/lagere waterpeilen op het IJsselmeer in combinatie met hoosbuien en extreem droge perioden in de regio zelf. Weersextremen in het kwadraat.

We bekijken de te nemen maatregelen steeds integraal, en in relatie tot de ons omringende regio, die feitelijk geen grenzen kent. Zo werken we samen met Waterschap, Rijk, Provincie en Regio Zwolle aan een water robuuste regio Zwolle. We nemen deel in diverse verbanden op regionaal,  landelijk en internationaal niveau. We zien grote kansen in kennisuitwisseling en met Climate Campus en stimuleren daarmee nieuwe netwerken en innovatie.  

Om onze ambities (2050 klimaatbestendig ingericht en kansen van klimaatbestendige ontwikkeling verzilveren) en doelstelling waar te kunnen maken is het nodig dat wij:
•   Structureel klimaatadaptief handelen.
•   Samenwerking zoeken intern en met onze partners
•   De kansen benutten die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken.
•   Klimaatadaptatie zoveel mogelijk  integreren in andere opgaven zoals de energietransitie, gezondheid en wonen.
•   De economische kansen die klimaatadaptatie biedt verzilveren.

Criteria

We verweven klimaatadaptatie in alle activiteiten van de gemeente en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta, zodanig dat:
•   Uitvoering wordt gegeven aan de Zwolse Adaptatiestrategie, waarbij ingezet wordt op een water robuust regionaal systeem, een stedelijk groenblauw netwerk en sponswerking op wijk- en perceelniveau.
•   Klimaatadaptief handelen het 'nieuwe normaal' is, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten .
•   Eind 2020 en begin 2021 onderzoeken we of het mogelijk is om meer inwoners terecht kunnen bij Team Klimaat Actief voor hulp en ondersteuning bij klimaatadaptatie op hun eigen terrein en welke kosten dit met zich meebrengt.
•   Ook gaan we onderzoeken hoe bedrijven zich kunnen laten adviseren en begeleiden door Team Klimaat Actief. Ook hierbij zal gekeken moeten worden welke kosten dit met zich meebrengt en hoe dit gedekt kan worden.  
•   Er een goede infrastructuur voor slim samenwerken is gerealiseerd.
•   Pilotprojecten worden uitgevoerd, openbare ruimte klimaatbestendig wordt beheerd en onderhouden en lopende projecten zo klimaatbestendig mogelijk worden uitgevoerd.
•   Gebiedsgericht gewerkt wordt aan klimaatadaptatie.
•   Investeringen van derden in de stad benut worden voor klimaatadaptatie.
•   De economische potentie van klimaatadaptatie is verkend en uitgewerkt tot een ambitie en strategie
•   We zelfbewust vormgeven aan onze koploperpositie en we fungeren als landelijke proeftuin voor een klimaatbestendige delta

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Klimaatadaptatie 2018-2020; ophoging krediet

Budgettair neutraal

Vanuit de reguliere middelen is een bedrag van € 51.496 extra toegevoegd aan het project klimaatadaptatie. Daarnaast is er € 150.000 van uit GRP beschikbaar gesteld en is voor de City-deal een bedrag van € 15.000 ontvangen. Hierdoor kan het krediet worden verhoogd met € 216.496. Dit bedrag zal worden besteed aan lopende verplichtingen.

Bijdrage Rijkscofinancieringsregeling Interreg Catch

Budgettair neutraal

In het Interreg project CATCH werken 12 organisaties uit de Noordzee regio samen aan de versnelde realisatie van klimaatbestendige steden. De focus van het project is op steden van middelgrote omvang.
Een deel van kosten wordt vergoed door een Interreg subsidie. Voor het andere deel zijn er middelen beschikbaar gesteld door de Raad. Daarnaast wordt een deel gefinancierd door een Rijkscofinancieringsregeling die nog niet in de begroting is opgenomen. Het gaat hier om een bedrag van € 100.947.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50